Powszechne Zbawienie

Ludzkie choroby i słabości

Ludzkie choroby i słabości ciała:  (Izaj. 35:4-10) „Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam On przychodzi i wybawi was!  Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą, Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną”.

Ludzie nie tylko przestaną chorować, ale powstanie nowa ‘droga postępowania” – bez trudności i przeszkód. Również doskonała wiedza – informacja: (Joel. 3:1) „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.”

Niezmiernie ciekawą sprawą jest to, że ‘naprawienie wszechrzeczy, Stwórca przekaże w ręce ludzkie: Jezus, aby stać się Pośrednikiem, musiał stać się człowiekiem, „narodzić się z niewiasty”. Boscy przedstawiciele na ziemi, Prorocy Starego Testamentu, też będą mieli w tym udział. Proroczo mówi o tym Psalmista, opisując wspaniałe wesele Oblubienicy Chrystusowej (tej ‘małej trzódki, o której wspomina Chrystus): (Ps. 45:14-18) „Córka królewska jest cała obciążona perłami, A szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla; Za nią panny, przyjaciółki jej, są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela, Wchodzą do pałacu królewskiego. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych; Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnię imię twoje przez wszystkie pokolenia, Dlatego ludy wysławiać cię będą po wieki wieczne”.

Ci, co byli ‘ojcami’ Jezusa (Abraham, Dawid), staną się ‘synami’ (otrzymają życie, zmartwychwstanie od Chrystusa) i urząd Książąt ziemi.

Czas jest też ważnym czynnikiem w Bożym Planie Zbawienia: (Obj. 20:2-10) „I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.”

Ten obszerny fragment Biblii mówi nam o wielu sprawach, związanych ze zbawieniem:

  1. Szatan będzie związany – nie będzie kusił narodów. Zamknięty w „abysos’ (studni bez dna) – nie będzie miał oparcia w ludziach.
  2. „Mała trzódka” uczni Jezusa, których imiona są zapisane w niebie, będzie miała prawo sądu – prawo doprowadzania ludzi do Boga.
  3. „Inni z umarłych nie powstaną” – tutaj małe wyjaśnienie. Greckie ‘anastasis” nie oznacza tylko ‘obudzenia z martwych’, ale doprowadzenie do doskonałości – całego świata, chociaż przyprowadzony do Boga, będzie poddany próbie wierności, co pokazano w opisie „wypuszczenia szatana z ciemnicy”.

Dopiero po tej próbie, Stwórca przyjmie doprowadzoną ludzkość do doskonałości za swych synów.

Objawiciel tłumaczy: „Jezioro ogniste – to druga śmierć”. Śmierć wieczna. Ostrzegająca pamięć o śmierci grzeszników, przyrównana jest do ‘męczenia we dnie i w nocy”. Symbolem „jeziora ognia” była Dolina Synów Hennona (Gehenna) koło Jerozolimy, która za czasów króla Judzkiego – Jozjasza, zamieniona była w miejskie śmietniki. Utylizację śmieci dokonywano przez „wieczny ogień” (dodawano też siarki), a gdzie także wrzucano trupy morderców, odmawiając im zwykłego pochówku. Nigdy do Gehenny nie wrzucano żywych ludzi!.

Wspaniały finał zbawienia opisuje Objawiciel: „I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” (Obj. 21:6-8)

Zauważ Miły Czytelniku – wszystko u Boga jest celowe, mądre, doskonałe. Zacytowano tylko niektóre fragmenty Biblii, mówiące o zbawieniu i że ta szansa jest dana każdemu człowiekowi, Tobie też.

Podziel się