Powszechne Zbawienie

Nurtujące pytania

5. Nurtujące pytania:

  1. Co z grzechem Adama, przez który wszyscy obecnie umierają?
  2. Co z nowo popełnionymi grzechami?
  3. Jakie będą warunki ekonomiczne i jaki czas naprawienia?

Na to wszystko odpowiada Biblia:

  1. (Rzym. 6:23) „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Okup za wszystkich). (Rzym. 3:24-26) „I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.” (Ofiara przebłagalna, okup) (1 Kor. 15:22-23) „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia.” (Jan. 5:28-29) „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.” Śmierć z powodu grzechu Adama nie będzie miała mocy – nastąpi zmartwychwstanie. Nie będą umierać za grzech Adama.
  2. Indywidualna odpowiedzialność i warunki: (Jer. 31:29-30) „W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły, lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną.” Każdy odpowiadał będzie za swój grzech.  (Izaj. 65:20-25)„Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze – mówi Pan.”

    Brak śmierci Adamowej pozwoli każdemu dziecięciu dorosnąć i odpowiadać za swoje czyny. Starcy będą odmładzać się – jeśli będą czynić wolę Bożą– żyć sprawiedliwie. Każdy będzie miał odpowiedni czas na naprawienie swego charakteru – sto lat.Jeśli będzie grzeszył – będzie starzał się i w końcu umrze. Ludzie, którzy nawrócą się do Boga – będą odmładzać się – do stanu doskonałego. To będzie naturalna selekcja czasów naprawienia. Będą doskonałe warunki ekonomiczne i własność prywatna, osobista. Brak wojska, uciążliwej (bogacącej się kosztem innych) administracji, spowoduje szybko dobrobyt. Nie będzie też drapieżnych zwierząt, zagrażających ludziom. Człowiek będzie panem świata zwierzęcego i roślinnego.
  3. Atmosfera ziemska i ziemia zostaną naprawione: (Ps. 102:26-28) „Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią. Ale Ty pozostaniesz ten sam I nie skończą się lata twoje.”

    Potwierdza to św. Paweł (cytuje Psalm za Septuagintą – za tekstem greckim): (Hebr. 1:10-12) „Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się, i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.”Nie wiemy, czy Stwórca da to w ręce doskonalącego się człowieka, czy uczyni to cudownie. W każdym razie będzie do decyzja samego Boga.

Podziel się