Powszechne Zbawienie

Jego nauczanie

Jego nauczanie

Chyba najwięcej trudności sprawia wielu osobom nauczanie Jezusa. Wszyscy wiedzą, że jest On jest Zbawicielem, ale nie wszyscy zauważają pewne ważne szczegóły. Pan Jezus, powołując uczniów (apostołów) przekazał im ważne słowa, mające ogromne znaczenie dla ich misji.

  1. (Jan. 6:44) „Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” Misja Jezusa nie miała na celu już wówczas zbawić każdego. Pojęcie ‘pociągnięcia przez Ojca’ oznacza powołanie. Nie każdego, lecz tych którzy będą przez Bogapociągnięci, powołani do pewnego celu. Bóg posługuje się Synem: „Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce to objawić”. (Łuk. 10:22)
  2. Do swych uczni mówi: „Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają; wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie; Lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.”  (Łuk. 12:30-32) A więc mała ilość, a nie cała ludzkość, była wówczas włączona do dzieła Bożego.
  3. Powołani mieli specjalną misję do zrobienia: Pismo mówi (werset wyżej zacytowany), że powołani mają otrzymać „królestwo”. Mówi o tym także prorok Daniel: „Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.” (Dan. 7:18)

Tylko królestwo pokoju ma być Królestwem Bożym – Bóg ma być królem. Do uczniów Jezus powiedział: „A Ja przekazuję wam Królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela.” (Łuk. 22:29-30)

Małe wyjaśnienie: słowo ‘sądząc’ przetłumaczone jest z greckiego słowa ‘krinontes’ [kri0nontes], które nie oznacza wydawanie wyroków, lecz ‘prowadzenie dochodzenia’, ‘rozdzielane i ustawianie osobno’. Inaczej mówiąc – prowadzenie synów Izraela (a także ludzkości) do Boga, do zbawienia. Zasadę zbawienia wyjaśnia sam Pan Jezus: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.” (Mar. 16:16)„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony”. (Jan. 3:17)  Pozornie wygląda to na peweną sprzeczność: raz zbawieni tylko powołani, drugi raz – cały świat. Najwyraźniej chodzi o dwie grupy zbawionych: powołani w obecnym wieku i zbawieni po powstaniu z martwych.

Podziel się