Powszechne Zbawienie

Problem powszechnego zbawienia i tysiącletniego królestwa Bożego wciąż sprawia trudności w zrozumieniu. Chrystus Pan w swej misji na ziemi nie odpowiada na to zagadnienie wprost, a Biblia zawiera tyle informacji, że są wciąż trudności z ich uporządkowaniem. Pojawiają się nurtujace pytania:

  • Co z grzechem Adama, przez który wszyscy obecnie umierają?
  • Co z nowo popełnionymi grzechami?
  • Jakie będą warunki ekonomiczne i jaki czas naprawienia?

Spróbujmy niektóre informacje nieco zebrać w osobne zagadnienia by sprawa była jaśniejsza. Aby przedstawić ten temat koniecznym jest poruszyć wiele zagadnień towarzyszących. Będziemy posługiwać się Biblią, dając tylko krótkie wyjaśnienia.

Miejsce zbawionych ludzi – ziemia.

Stwórca stwarzając ziemię nie na próżno ją uczynił.

  1. „I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” Ziemia stworzona po to, by była zamieszkała przez ludzi.”(1 Moj. 1:28)
  2. „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach I utwierdził ją na rzekach.” Ziemia jest własnością Boga, ale … „I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” (Ps. 24:1-2„Poddał ją pod panowanie człowieka Prawy, dobry człowiek miał panować nad ziemią. (1 Moj. 1:28)
  3. „Wszelako zważ to: Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami.” (Kazn. 7:29)
  4. Człowiek zgrzeszył i Stwórca skazał go na śmierć: „W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.” (1 Moj. 3:1)
    I tak jest do dzisiejszego dnia: „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki.” (Kazn. 1:4„Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.” (Izaj. 45:18) Wieczna ziemia stworzona na mieszkanie.
  5. Działanie niedoskonałego człowieka niszczy ziemię. „Lecz ziemia stanie się pustkowiem wraz ze swoimi mieszkańcami z powodu ich uczynków.”(Mich. 7:13) Izajasz mówi: „Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze.”  (Izaj. 24:4-5); Oczywiście, za złe postępowanie, Stwórca Bóg gniewa się na człowieka:  „Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia ruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana Zastępów w dniu płomiennego jego gniewu”. (Izaj. 13:13)

Z powyższych wersetów wynika, że ostatecznie ziemia będzie mieszkaniem dla ludzi. Ale potrzebne jest Boże działanie i to na przestrzeni długiego czasu. Bóg uczynił człowieka wolnym. Bardzo szanuje jego wolną wolę i jeśli człowiek zechce żyć, musi powrócić z własnej, nieprzymuszonej woli, doBoga.

Podziel się