Co oznacza gwiazda Dawida?

Elegancka w swej prostocie, niebieska Gwiazda Dawida przyozdabia narodowe flagi Izraela od czasu powstania państwa w 1948 roku. Najdawniejsze odkryte ślady wykorzystania jej jako symbolu znajdują się...

„Bo okup za duszę jest zbyt drogi”

OFIARA OKUPOWA PANA JEZUSA Skupmy się dzisiaj na temacie podstawowym. Swoje przekonania religijne dobrze jest oprzeć na solidnym fundamencie, najlepszym jaki istnieje, czyli na PIśmie Świętym....

Prawo pochodzi od Pana Boga

"Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi" Iz.33:22. Tytułowy werset z Księgi Izajasza prezentuje nam trzy charakterystyki określające Pana Boga jako: Sęd...

„Jako pierwszy powstał z martwych”

Nie ulega żadnej wątpliwości, że to właśnie Pan Jezus jako pierwszy przeszedł proces zmartwychwstania, czyli jako pierwszy doszedł do doskonałości żywota. W ramach niniejszego opracowania przyto...

Dzień wylania Ducha Świętego

Pięćdziesiątnica znaczy pięćdziesiąty dzień. W Izraelu było to jedno z trzech świąt, podczas których każdy prawowierny mężczyzna miał stawić się w wyznaczonym miejscu przed Panem (5Moj.16:16). Wed...

Boska natura Jezusa Chrystusa

Kiedy Jezus Chrystus mocą Bożą został wzbudzony z martwych, stał się istotą duchową. Jego udziałem stała się boska natura, której charakterystyczną cechą jest nieśmiertelność, czyli „życie samo w sob...

Pan Bóg jest ucieczką i siłą naszą

Słowo „Bóg” nie zawsze oznacza Wszechmocnego. W Starym Testamencie zostało przetłumaczone z 4 różnych hebrajskich słów: El, Elah, Elohim, Adonai. Wszystkie te określenia oznaczają kogoś możnego, czyl...

Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga?

Na świecie jest wiele różnych religii, kościołów i wyznań. Wszystkie twierdzą, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. Gdyby jednak dokładniej przeanalizować głoszoną przez nie „dobrą nowinę”, to okaza...

„Czcij ojca twego i matkę twoją”

Każdy z nas dorasta do takiego wieku, że przychodzi czas nauki przykazań. Rodzice starają się nam pokazać receptę na życie zamkniętą w 10 słowach – w Dekalogu. Gdy czytam Boże Prawo – Zakon dany Izrae...

„Czuwajcie więc, modląc się cały czas”

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe" Mat.26:41. Czy praca obserwatora na wieży strażniczej jest pracą trudną? Z pewnością nie i nie...