Jak werset „Bóg objawiony w ciele” tłumaczy trójcę?

„A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały.” 1Tym.3:16BG

Zastanawiając się nad tym wersetem, warto sięgnąć po przekład Diagglott:

„Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały.”

Warto zauważyć, że w tym przekładzie nie znajdziemy wprowadzającego zamieszanie słowa „Bóg”. Dlaczego, użyłem słowa zamieszanie? Ponieważ ten werset odnosi się do osoby Pana Jezusa – Syna Boga Jahwe, a nie samego Boga Jahwe, jak sugeruje dodane słowo „Bóg” w innych przekładach Biblii.

Pan Bóg stworzyciel świata, postanowił aby Jego własny pierworodny Syn, wypełnił Jego wolę odkupienia świata z grzechu i śmierci: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan.3:16). I to On – Bóg Jahwe, przygotował ciało dla swego Syna by mógł spełnić wolę Ojca: aleś ciało dla mnie przysposobił” (Hebr.10:5). To Jezus Chrystus został objawiony w ciele i był widziany przez ludzi, a nie Bóg, ponieważ: Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział” (Jan.1:18). Cóż oznacza objawiony w ciele? Z odpowiedzią spieszy nam apostoł Paweł ze słowami: „a okazawszy się z postawy człowiekiem” (Flp.2:7). Pan Jezus był człowiekiem, a Pan Bóg nigdy nie przybierał ciała ludzkiego, ponieważ Bóg jest duchem” Jan.4:24, dlatego ten werset nie pokazuje Trójcy. Nauki o Trójcy czyli równości Boga Ojca, Jezusa Syna i ducha świętego nie znajdziemy w Biblii, ponieważ Jezus jako syn, zawsze wskazywał na Ojca i mówił: Ojciec mój większy jest niż ja” (Jan.14:28). A Duch Święty to Boża moc: aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości” (Łuk.24:49). Trójca to wielki błąd doktrynalny, obrażający samego Najwyższego Boga i żaden werset biblijny nie popiera tej błędnej nauki.

Podziel się