Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie”

Witam serdecznie wszystkich odwiedzających tę stronę słowami św. Pawła, który pisząc w swoich listach o nadziei i pociesze, pozdrawiał wierzących: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana J...

Chrystus musiał cierpieć: Przyjęcie pogan

„Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism, Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, ...

Dlaczego Pan Bóg zesłał na świat potop?

Historia przedstawiająca tło potopu jest niezwykła. Opisuje ona zamiar aniołów polegający na utworzeniu początków nowej rasy, powstałej ze związku z ziemskimi kobietami. Apostołowie Piotr i Juda odwo...

Czasy Ostateczne: Jesteście światłością świata

CZASY OSTATECZNE- DEFINICJA W Biblii wielokrotnie powtarzany jest zwrot „czasy ostateczne” czy też „ostatnia godzina.” Ze względu na to, że zagadnienie to dotyczy okresu, w którym obecnie...

Czasy Ostateczne: Pilnuj siebie samego i nauki

GRZECH SODOMY- ZMIANY SYSTEMOWE Bardzo wyraźnie widoczne w obecnym czasie są zmiany dotyczące ludzkich wartości. Rozwój technologii także gna w zawrotnym tempie. Ziemia rzeczywiście "rozjaśniła" s...

Co oznacza gwiazda Dawida?

Elegancka w swej prostocie, niebieska Gwiazda Dawida przyozdabia narodowe flagi Izraela od czasu powstania państwa w 1948 roku. Najdawniejsze odkryte ślady wykorzystania jej jako symbolu znajdują się...

„Bo okup za duszę jest zbyt drogi”

OFIARA OKUPOWA PANA JEZUSA Skupmy się dzisiaj na temacie podstawowym. Swoje przekonania religijne dobrze jest oprzeć na solidnym fundamencie, najlepszym jaki istnieje, czyli na PIśmie Świętym....

Prawo pochodzi od Pana Boga

"Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi" Iz.33:22. Tytułowy werset z Księgi Izajasza prezentuje nam trzy charakterystyki określające Pana Boga jako: Sęd...

„Jako pierwszy powstał z martwych”

Nie ulega żadnej wątpliwości, że to właśnie Pan Jezus jako pierwszy przeszedł proces zmartwychwstania, czyli jako pierwszy doszedł do doskonałości żywota. W ramach niniejszego opracowania przyto...

Dzień wylania Ducha Świętego

Pięćdziesiątnica znaczy pięćdziesiąty dzień. W Izraelu było to jedno z trzech świąt, podczas których każdy prawowierny mężczyzna miał stawić się w wyznaczonym miejscu przed Panem (5Moj.16:16). Wed...