Doktryny

„Aby służył i oddał życie swoje na okup”

Poniższy artykuł jest owocem przemyśleń związanych z najważniejszą osobą, która kiedykolwiek stąpała po ziemi, Jezusie Chrystusie, oraz ofierze, jaką złożył. Spójrzmy na ten wspaniały temat, jak...

Będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie”

Witam serdecznie wszystkich odwiedzających tę stronę słowami św. Pawła, który pisząc w swoich listach o nadziei i pociesze, pozdrawiał wierzących: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana J...

Chrystus musiał cierpieć: Przyjęcie pogan

„Paweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism, Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, ...

Czasy Ostateczne: Jesteście światłością świata

CZASY OSTATECZNE- DEFINICJA W Biblii wielokrotnie powtarzany jest zwrot „czasy ostateczne” czy też „ostatnia godzina.” Ze względu na to, że zagadnienie to dotyczy okresu, w którym obecnie...

Czasy Ostateczne: Pilnuj siebie samego i nauki

GRZECH SODOMY- ZMIANY SYSTEMOWE Bardzo wyraźnie widoczne w obecnym czasie są zmiany dotyczące ludzkich wartości. Rozwój technologii także gna w zawrotnym tempie. Ziemia rzeczywiście "rozjaśniła" s...

„Bo okup za duszę jest zbyt drogi”

OFIARA OKUPOWA PANA JEZUSA Skupmy się dzisiaj na temacie podstawowym. Swoje przekonania religijne dobrze jest oprzeć na solidnym fundamencie, najlepszym jaki istnieje, czyli na PIśmie Świętym....

Prawo pochodzi od Pana Boga

"Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem: On nas wybawi" Iz.33:22. Tytułowy werset z Księgi Izajasza prezentuje nam trzy charakterystyki określające Pana Boga jako: Sęd...

„Jako pierwszy powstał z martwych”

Nie ulega żadnej wątpliwości, że to właśnie Pan Jezus jako pierwszy przeszedł proces zmartwychwstania, czyli jako pierwszy doszedł do doskonałości żywota. W ramach niniejszego opracowania przyto...

Dzień wylania Ducha Świętego

Pięćdziesiątnica znaczy pięćdziesiąty dzień. W Izraelu było to jedno z trzech świąt, podczas których każdy prawowierny mężczyzna miał stawić się w wyznaczonym miejscu przed Panem (5Moj.16:16). Wed...

Boska natura Jezusa Chrystusa

Kiedy Jezus Chrystus mocą Bożą został wzbudzony z martwych, stał się istotą duchową. Jego udziałem stała się boska natura, której charakterystyczną cechą jest nieśmiertelność, czyli „życie samo w sob...