„Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie” – Jan 11:25

Tysiąclecie

Zanim jednak nastanie czas Tysiącletniego królestwa i panowania Chrystusa, czas zmartwychwstania ludzkości, wiemy że muszą nastąpić wcześniej jeszcze inne wydarzenia. Musi nastąpić skompletowanie i zabranie Kościoła, zmartwychwstanie Wielkiego Ludu – Obj. 7:9- 17 i Starożytnych Świętych. Musi nastąpić zniszczenie systemów tego świata stworzonych przez człowieka w tym i Babilonu, czyli Wielki Ucisk. Musi nastąpić także związanie przeciwnika Bożego. W Obj. 20:2 czytamy, że Szatan ma być związany na okres Tysiąca lat. Musi nastąpić Ucisk Jakubowy, który przewidziany jest dla Izraela. Ma on przyczynić się do ponownego przyjścia Izraela do Boga oraz zawarcia Nowego Przymierza. Biblia uczy nas, że właśnie ten moment ma być początkiem zmartwychwstania ludzkości. „Jeśli bowiem odrzucenie ich (Żydów) jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?” Rzym. 11:15 . Nie wiemy ile jeszcze potrwa wybór Kościoła i zaczną się kolejne wydarzenia, bo „czasy i chwile są w mocy Ojca”. Naszym zadaniem jest badać proroctwa i obserwować to co się dzieje wokół nas by dostrzec wypełniający się Boży plan. “Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać” – Przyp. 25:2.

„Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili by powstać na sąd” – Jan 5:28-29.

Tym sądem niesprawiedliwych, ma być czas przywracania ludzkości do społeczności z Bogiem w Wieku Tysiąclecia. Wzbudzona z grobu ludzkość będzie dążyć do osiągnięcia pełni zmartwychwstania, czyli dojścia do doskonałości życia. Będzie to proces. Zajrzyjmy do zapisu z Ewangelii Starego Testamentu czyli księgi Izajasza, który da nam wskazówki co do tego okresu czasu.

Izaj. 35:1-10 „Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu, ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie omdlałe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje, w legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną”.

Po pierwsze jak już wspomnieliśmy wcześniej, Szatan będzie związany (Obj. 20:2). Boży przeciwnik jest porównany w Piśmie Świętym do lwa, który chodzi wokoło szukając, kogo by pożreć (1 Piotra 5:8). Zapis z Izaj. 35:9 potwierdza nam tą myśl, że nie będzie tam lwa. Co więcej, nie będzie tam nikogo kto by szkodził, tych innych drapieżnych zwierząt, czyli różnego rodzaju zagrożenia, których jest tak wiele teraz. W Tysiącleciu będą one usunięte. Po drugie Narody widząc pojednany z Bogiem naród Izraelski, i widząc spływające nań błogosławieństwa będą zmierzać do Jerozolimy, skąd będzie się stopniowo rozlewać znajomość i błogosławieństwa na narody. „Tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, pójdą do drugiego mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów. Ja także pójdę. I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg” – Zach. 8:20-23. Liczba dziesięć w Biblii pokazuje zupełność i ludzką doskonałość. Tych dziesięciu mężów pokazuje nam, że cała ludzkość będzie szukać Pana i prosić o przebaczenie. Uchwycenie rąbka szaty Judejczyka pokazuje to, że narody widząc opiekę i błogosławieństwa spływające na Izrael, też będą chciały znaleźć się pod tą opieką. Po trzecie Wszyscy będą mieli możliwość poznać i nauczyć się dróg Pana. „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą zdążać do niej wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej” – Izaj. 2:2-4. Patrząc na współczesny świat widzimy jak narody pompują miliardy w przemysł zbrojeniowy. W czasie Tysiąclecia zapanuje pokój. „Nie będzie złego, ani zgubnego postępowania na całej świętej górze” – Izaj. 65:25. Spieczona ziemia od błędu wprowadzonego i poszerzanego przez Szatana zamieni się w oazy i wodne ruczaje. Woda w Piśmie Świętym to symbol Prawdy i poznania. W czasie Tysiąclecia „ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, tak jak morze wypełnione jest wodami” – Abak. 2:14, Izaj. 11:9. Ta rozpalona, bezwodna ziemia zamieni się w stawy i ruczaje. Zakryta i dostępna dla niektórych Prawda, w tym czasie będzie na wyciągnięcie ręki dla każdego. Oczy ślepych i uszy głuchych będą otwarte na Boży głos. Ludzie zobaczą dobrodziejstwa Królestwa, a uszy będą wyczulone na każde dobre Słowo zbliżające ich do Boga. Pójdą oni drogą bitą. Nie wąską, którą niewielu teraz znajduje i nie szeroką, która obecnie wiedzie na zatracanie, ale twardą, ugruntowaną na prawie Bożym, drogą na której nie będzie niebezpieczeństw. Zapis z Izaj. 35:8 mówi nam, że „Nawet głupi na niej nie zbłądzi”. Kim jest ten głupi? „Głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga” – Psalm 14:1. Tak wielu ludzi teraz odrzuca istnienie Boga. Liczba ateistów ciągle rośnie. W czasie Tysiąclecia nawet tacy dojrzą wspaniałość Najwyższego i pójdą drogą bitą. „Żaden nieczysty nie pójdzie tą drogą”. Tylko Ci, którzy uznają dzieło okupu Jezusa Chrystusa i uznają Go jako Władcę, słuchając i wypełniając Jego zalecenia, będą mogli iść Drogą Świętą. W Tym czasie od ludzi będzie wymagana poprawa stanu moralnego, a także stuprocentowe wykonywanie prawa Bożego. „Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą” – Izaj. 65:20. Ludzie będą mieli przeznaczone okresy czasu na poprawę swoich charakterów, aby przybliżyć się w kierunku pojednania z Bogiem. Będą mieli na to co najmniej sto lat, a kto nie podporządkuje się Bożym zasadom, będzie wytracony wtórą śmiercią. „Co poranek będę tracić wszystkich niezbożnych na ziemi, abym wykorzenił z miasta Pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość” – Psalm 101:8. Przy końcu Tysiąclecia ludzkość zostanie sprawdzona w ostatecznej próbie, podobnej do tej, którą przechodził Adam. „A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie by zwieźć narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich” – Obj. 20:7-9. Ci, którzy upadną w tej próbie, będą zniszczeni wraz z Szatanem wtórą śmiercią. Pozostali będą w pełni pojednani z Bogiem, osiągając doskonałe życie wieczne na poziomie ziemskim. Zapanuje wieczna radość (Izaj. 35:10). „Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go i trzymają się mojego przymierza, Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów” – Izaj. 56:6-7. Bóg będzie nazywał się Bogiem wszystkich narodów, a te narody będą przestrzegać Bożych praw i będą wielbić Boga. Wszystko będzie podporządkowane Bogu.

Podziel się