Powódź. Odbudowa domów – odbudowa świata

Dzieje Apostolskie 3:20-21  „Aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.”

Przez Polskę przetacza się niezwykle intensywna powódź, wiele małych miasteczek i wiosek jest zalana. Media szacują miliardowe straty, i ponad 100 000 zalanych domów.

Naturalną konsekwencją tych tragicznych wydarzeń jest to, że rząd i osoby poszkodowane wkrótce rozpoczną proces odbudowy zniszczonych domów. By proces ten zakończył się sukcesem powinien zawierać serię zaplanowanych kroków.

 1. Oczyszczanie terenu lub niwelacja zgliszczy by móc na tym miejscu zbudować nowy dom
 2. Ustalenie planu odbudowy i pomocy poszkodowanym
 3. Powrót na ewakuowanych terenach normalnego życia
 4. Odbudowa infrastruktury
 5. Odnowa terenu wraz z zabezpieczeniem przed ponowną powodzią
 6. Test środków zaradczych

W wielu wypadkach zanim zacznie się odbudowa trzeba będzie zburzyć pozostałe po powodzi domy, ważnym elementem każdej katastrofy, nieszczęścia jest lekcja jaką z niej można wyciągnąć.

Symbolika powodzi w Piśmie św.

Także proroctwa biblijne nawiązują do symboliki powodzi: „Oto przychodzi od Pana ktoś mocny i potężny, jak burza gradowa, jak niszczący huragan, jak ulewa potężnych rwących strumieni; ta rzuci ich z mocą na ziemię” (Izajasza 28:2). Proroctwo to wiąże ponowne przyjście Chrystusa ze zniszczeniem i uciskiem dotykającym wszelkie narody. Jednako „koniec świata” wbrew powszechnej opinii nie jest całkowitym unicestwieniem życia na ziemi, lecz jednym z ważnych etapów jej odbudowy i powrotu ludzi do społeczności z Bogiem. Używając symbolu starożytnego Egiptu, który przedstawia stan w jakim znajduje się współczesny nam świat cywilizowany prorok pisze: „A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich” (Izajasza 19:22). Szczegółowo proces ten opisujePsalm 90:3-5.

W działalności Chrystusa widzimy zarówno sprawiedliwość jak i miłość, mądrość i moc. Bóg w swej sprawiedliwości skazał ludzkość na śmierć jednak w swej miłości przewidział zmartwychwstanie. Jego mądrość objawia się w tym, że ludzie „poznawszy dobro i zło” będą mogli świadomie i trwale wybrać w przyszłości dobro. Zasada ta dotyczy także systemów politycznych i społecznych. Doświadczenie i kompromitacja różnych form rządów człowieka spowoduje najpierw wielki bunt społeczny a w końcu w geście rozpaczy zwrócenie się o pomoc do Wszechmogącego. A „(…) gdy będą wołać do Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje ich. Wtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana (…)” (Izajasza 19:20-21). Stanie się to w okresie zwanym w Biblii (Obj. 20:4) „tysiącletnim rządem Chrystusa” (Tysiącleciem).

Millenium

Okres ten Apostoł Piotr w tytułowym wersecie nazywa „czasem odnowienia wszelkich rzeczy”, czasem restytucji i odbudowy ludzkości. Podobnie jak odbudowa zniszczonych przez powódź domów powinna być serią następujących po sobie kroków także odbudowa zniszczonego świata ma swoje etapy. Są to:

 1. Niwelacja zgliszczy współczesnej cywilizacji by móc na tym miejscu zbudować nowy dom (Iz. 40:4; Obj. 21:5)
 2. Ustalenie szkieletu nowego rządu na ziemi poprzez zmartwychwstanie biblijnych proroków, którzy będą nauczać innych (Hebr. 11:35-40; Iz. 1:26)
 3. Powrót do życia dotychczasowych mieszkańców ziemi, zasiedlenie czyli zmartwychwstanie „wszystkich, którzy są w grobach” (Jan. 5:29)
 4. Budowa duchowej infrastruktury przez nawrócenie człowieka z grzechu do sprawiedliwości oraz pośrednictwo Chrystusa (Ez. 11:19)
 5. Usunięcie fizycznego skażenia ziemi (Iz. 35:1). Zabezpieczenie ludzi przed działalnością szatana (Obj.20:2)
 6. Sprawdzenie zmartwychwstałej ludzkości czy poszczególne jednostki na trwale chcą żyć w społeczności z Bogiem. (Obj. 20:7-9)
 7. Powrót do pełnej harmonii z Bogiem i dar życia wiecznego (Obj. 21:4)

Wszechwiedzący jak dobry budowniczy najpierw oczyszcza teren pod budowę, ukazując mieszkańcom kruchość ich budowli, by finalnie zbudować dom, który będzie wieczny. Będzie to czas spełnienia próśb wielu chrześcijan: „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie tak i na ziemi”.

Podziel się