Przypadek czy przeznaczenie?

Wola Boża wobec ludzi

Czy w takim razie wola Boża wobec ludzi nie poświęconych i poświęconych jest taka sama?

Nie! Swą wolę wobec cielesnego człowieka wielokrotnie komunikował Pan Bóg na kartach Starego Testamentu, przypomnijmy sobie te słowa: „Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię i czyńcie sobie ją poddaną.” Tak więc wolą Bożą jest by człowiek odzwierciedlał obraz i podobieństwo charakteru Bożego, by był Jego dobiciem. Szczególnie jasno uniwersalna wola Boża została ukazana w Dekalogu.

„Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami, Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. (…) Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, To oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi…” (5 Moj. 30:9-10,15-18)

Zauważmy wolą Bożą jest by przestrzegać Jego przykazania, wola ta dotyczy wszystkich ludzi także pogan, którzy nie znając Biblii mają zakon zapisany w sercu, czego dowodem jest ich sumienie, które mówi im co jest dobre a co złe. „Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają; Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;” (Rzym. 2:14-15)

W 1 rozdziale listu do Rzymian Apostoł Paweł naucza także, że to co powinni ludzie (w tym i poganie) cieleśni wiedzieć o Bogu zostało im objawione w dziełach Bożycha oni zamienili chwałę nieśmiertelnego na obraz człowieka oddając mu cześć. Dlatego nie spodziewajmy się, że błogosławieństwo Boże będzie nad narodami, które oddają pokłon obrazom i posągom, nie spodziewajmy się pobłażliwości Bożej wobec osób, które „zawierzają swoje losy” stworzeniu zamiast Stwórcy! To jest pogaństwo i bałwochwalstwo, które jak wierzymy wkrótce zostanie ukrócone. „Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę” (Rzym. 1:18). Pamiętajmy, że gniew ten jest objawem nie tylko sprawiedliwości ale także miłości, ponieważ Pan nie chce by człowiek degradował swój charakter po przez uleganie pogaństwu.

Podziel się