„Trzy światy” w Planie Bożym

Niektórzy nieświadomie mylnie oceniają umiejętność oraz mądrość wielkiego architekta i budowniczego na podstawie niedokończonego jeszcze dzieła. Podobnie wielu w swej niewiedzy błędnie ocenia teraz Boga na podstawie dzieła, którego On jeszcze nie dokończył. Postawa taka kończy się często niewiarą lub łatwowiernością a Bóg staje się istotą obcą lub niezrozumiałą. Tymczasem Pismo Święte uczy, że gdy dzieło Boga będzie dokończone wszyscy poznają Jego nieskończoną mądrość i moc. Wówczas okaże się, że plany Boga pozostają w harmonii z Jego charakterem.

Skoro Bóg oznajmia nam, że ma wyraźnie określony cel i że wszystkie Jego cele zostaną osiągnięte, wypada nam, jako Jego dzieciom, pilnie dowiadywać się, jakie one są, żebyśmy mogli być z nimi w zgodzie. Wypełnione w przeszłości proroctwa, pozwalają nam wierzyć, że Plan Boży będzie się rozwijał z sukcesem. Bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja (…) Ja wykonuję swój zamysł, i spełnia się on, dokonuję wszystkiego, czego chcę (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię (Izaj. 46:10).

Z Biblii dowiadujemy się, że Boski plan w odniesieniu do człowieka obejmuje trzy wielkie okresy, które rozpoczynają się od stworzenia człowieka i sięgają w nieograniczoną przyszłość. Piotr i Paweł nazywają te trzy okresy „trzema światami”. Przedstawiamy je na poniższym wykresie.

Wielkie epoki zwane światami – zarys Planu Bożego

„Trzy światy” w Boskim Planie

Pierwszy świat

Te trzy wielkie epoki przedstawiają trzy różne sposoby przejawiania się Boskiej opatrzności. Pierwszą epoką, od stworzenia do potopu, rządzili aniołowie. Apostoł Piotr nazywa ją: „ÓWCZESNYM (PIERWSZYM) ŚWIATEM” (2 Piotra 3:6).

Obecny zły świat

Druga wielka epoka, od potopu do ustanowienia Królestwa Bożego, znajduje się pod ograniczoną władzą Szatana, „księcia tego świata”, i dlatego nazywa się „OBECNYM ZŁYM ŚWIATEM” (Gal. 1:4; 2 Piotra 3:7). Jest to okres w czasie, którego prawdziwi naśladowcy Chrystusa mogą ubiegać się o nagrodę „boskiej natury” (2 Piotr 1:3).

Świat przyszły

Trzecia epoka będzie światem „po wszystkie wieki” (Izaj. 45:17) pod Boskim zarządem, jako Królestwo Boże. Nazwana jest też ona „ŚWIATEM PRZYSZŁYM”, „w którym sprawiedliwość mieszka” (Hebr. 2:5; 2 Piotra 3:13).

Pierwszy z tych trzech okresów, czyli „światów”, pod zarządem aniołów zakończył się niepowodzeniem; drugi, pod władzą Szatana, uzurpatora, jest istotnie okresem w którym zło ma przewagę nad dobrem. Trzeci okres będzie erą sprawiedliwości i błogosławieństwa dla wszystkich narodów ziemi. Będzie to czas w którym zakwitnie sprawiedliwość (Ps. 72:7), posłuszni z dóbr ziemi spożywać będą (Izaj. 1:19), a złoczyńcy wyginą (Ps. 37:9). Będzie tak ponieważ władzę nad przyszłym światem obejmie Chrystus.

Nawrócenie narodów – kiedy?

Jezus powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata i dopóki owa era, czyli „świat przyszły” nie nastanie, Królestwo Chrystusa nie będzie panować na ziemi. Pan nauczył nas w tym pokładać nadzieję i o to się modlić: Przyjdź Królestwo twoje; bądź wola twoja (…) na ziemi. Szatan jest władcą „tego świata ciemności” i dlatego ciemność okrywa ziemię, a mrok narody. Ma on teraz władzę i działa w sercach synów opornych  (Efez. 2:2; 6:12).

W czasie Tysiąclecia królestwa tego świata, obecnie poddane Szatanowi, staną się królestwami „Pana naszego i Chrystusa Jego” (Obj. 11:15). Kontekst wskazuje, że ta zmiana nastąpi w czasie powszechnego ucisku. Nawiązując do tego tematu, Jezus rzekł: nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi (Mar. 3:22-27). Tak więc dowiadujemy się, że Szatan musi być najpierw związany, powstrzymany i usunięty, zanim Chrystusowe panowanie sprawiedliwości i pokoju zostanie ustanowione. To wiązanie Szatana jest więc pierwszym dziełem nowego świata (Obj. 20:2). Warto podkreślić, że wszystkie „trzy światy” dotyczą losów człowieka na ziemi.

Lekcja dla chrześcijan

Prawda dotycząca różnorodności postępowania Boga z ludzkością w poszczególnych okresach pozwala nam wyciągnąć konkretne wnioski dotyczące naszego życia:
  1. Skoro „obecny świat zły” jest pod wpływem szatana nie powinniśmy Boga obwiniać za skutki grzechu. Wszechwiedzący dozwala by do pewnego czasu człowiek doświadczył skutków grzechu, tak by po zmartwychwstaniu w Tysiącleciu mógł świadomie i z pełnym przekonaniem wybrać społeczność z Bogiem.
  2. Obecny czas nie jest czasem nawracania narodów. Jest to okres w którym Bóg liczy się z jednostkami (Patriarchowie), lub z wybranym narodem (Izraelem) by pod koniec tego okresu utrzymywać społeczność tylko z naśladowcami Chrystusa (Kościołem).
  3. Żadna religia nie może przywłaszczać sobie prawa do reprezentowania Królestwa Bożego, ponieważ jego nadejście należy do przyszłości.
  4. Finalnym celem działania Bożego jest założenie Swojego Królestwa na ziemi w którym wszyscy obywatele będą żyli w społeczności wraz z Wszechmogącym.

Podziel się