Wybór dwunastu Apostołów

Wybór dwunastu Apostołów

Jezus Chrystus, ukończywszy 30 lat, rozpoczął swoją misję na ziemi. Jednym z pierwszych jego działań było zaproszenie pierwszych uczniów i powołanie dwunastu apostołów. Wiek 30-lat, w tamtym czasie w Izraelu upoważniał młodych ludzi do pełnoletniości, zgodnie z zapisami Zakonu. Jezus niezwłocznie rozpoczął nauczanie, w okolicy Kafarnaum. Miasto to położone było na północno-zachodnim brzegu Morza Galilejskiego, zwanego również jeziorem Genezaret: „Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, by słuchać Słowa Bożego,”(Łuk. 5:1)

Jezus dobrze znał tą Galilejską okolicę, ponieważ sam był Galilejczykiem i często tu przebywał. Ewangelista Mat. 4:18-22 pisze: „A [Jezus] idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli, bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim”.

Tak właśnie wyglądał wybór pierwszych uczniów, którym Jezus zmienił wykonywane przez nich zajęcia. Ewangelista Łuk.6:12-16, mówi nam: „I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona, zwanego Gorliwcem, i Judasza Jakubowego, (zwanego również Tadeuszem) i Judasza Iszkariotę, który został zdrajcą.”

Ewangelista Mateusz opisując to samo wydarzenie, zaznacza, że Pan Jezus wybierając 12-tu Apostołów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A Ew. Marek dodaje, że wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii na całej ziemi. Tak więc na podstawie relacji tych trzech ewangelistów, dowiadujemy się, że z pośród wielu swoich uczniów, Jezus wybrał tylko 12-tu, których nazwał Apostołami. Słowo apostoł, oznacza: posłaniec, albo przedstawiciel.

Czytaliśmy, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić do Boga, i dopiero po całonocnej rozmowie ze swoim Ojcem Niebieskim, nastąpił wybór 12-tu apostołów. Natomiast słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do swego Ojca Niebieskiego w tej arcykapłańskiej modlitwie, którą zapisał Ew. Jan 17:2,14,19,20  mówią nam, że to Ojciec Niebieski dał swojemu synowi tych, których on wybrał. „Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. – Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata. – I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie”.

Podziel się