Przyjdź Królestwo Twoje

Strona 2

U Pana Boga jeden dzień to naszych 1000 lat. Pomimo tego, że Adam żył bardzo długo, bo aż 930 lat, to jednak nie przeżył jednego dnia Bożego.

Adam zgrzeszył z namowy Szatana, dlatego Pan Bóg do niego powiedział: I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. (1 Moj. 3:15)

Potomstwo niewiasty to przedstawia w sposób symboliczny Pan Jezusa, naszego Zbawiciela, który w naznaczonym przez Boga czasie zniszczy wszelkie zło i uwolni ludzi spod grzechu, śmierci i wpływu Szatana.

W tej samej Księdze Pan Bóg powtarza nadzieję dla człowieka, dając obietnicę dla Abrahama. Bóg przysiągł na Samego Siebie, że spełni zapowiedziane błogosławieństwa. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. (1 Moj. 22:16-18)

Apostoł święty Paweł w liście do Galacjan tłumaczy kto jest tym obiecanym nasieniem Abrachama: Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, które jest Chrystus. (Gal. 3:16)

Chrystus, zgodnie ze słowami apostoła, przyszedł jako obiecane nasienie, przez którego mają przyjść błogosławieństwa dla wszystkich ludzi. Święty Paweł wyjaśniając kim jest to obiecane nasienie, rozszerza jego znaczenie na wszystkich, którzy przychodzą do Chrystusa. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. (Gal. 3:29)

Ten, kto poświęca swoje życie dla Chrystusa, staje się współdziedzicem Jego Królestwa. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. (Rzym. 8:17)

Pan Bóg zaprasza do współpracy wszystkich chętnych, którzy chcą stać się uczestnikami Królestwa Niebieskiego, po to aby razem z Chrystusem stać się nasieniem błogosławiącym wszystkie narody ziemi. Królestwo to nie jest z tego świata.

Podziel się