Nadadzą imię jego Jezus

Przeminęło dwa tysiące lat od czasu, kiedy Książę Pokoju się narodził i jak dotąd widok pokoju między ludźmi i narodami wydaje się niemożliwy i pozostaje tylko marzeniem. Jednak w czasie tego długiego okresu istniało małe stadko naśladowców Pana Jezusa, o których sam Pan Jezus się wyraził: „Nie bój się, o maluczkie stadko! albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam królestwo.” (Łuk. 12:32) Są to ci, którzy usiłują poznać i czynić wiernie wolę Bożą, wiernie aż do śmierci. Kiedy praca powoływania tej klasy będzie skompletowana i zgromadzona razem, wtedy będą uczestniczyć ze swoim Mistrzem i Nauczycielem w czasie obiecanego Jego Królestwa, w którym cała ludzkość na ziemi otrzyma możliwość kroczenia drogą świętą i pokoju. „I będzie tam droga i ścieszka, która drogą świętą słynąć będzie; nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych. Którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą. Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, i przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze.” (Izaj. 35:8)

Apostoł Piotr komentując ten temat odnośnie długo obiecanego Królestwa napisał:„Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi! iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat, a tysiąc lat, jako jeden dzień. Nie omieszkiwać Pan z obietnicą, (jako to niektórzy mają za omieszkanie), ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali.” (2 Piotr. 3:8-9)

W czasie świąt Narodzenia Pana Jezusa dużo chrześcijan każdorazowo przypomina sobie o Boskiej obietnicy: „Pokój na ziemi a w ludziach dobre upodobanie.”  W tym roku znowu stwierdzamy ten fakt, że nie mamy na ziemi trwałego pokoju. Żyjemy w czasie wzrastającego bezprawia, i nienawiści człowieka do swojego  bliźniego czy sąsiada, które jest wywoływane w różny brutalny sposób. Chociaż ludzkość nieprzerwanie tęskni za tym, by żyć w radości i pokoju, to jednak żaden naród albo grupa narodów w obecnym czasie nie może ustanowić pokoju na świecie. Te chwalebne warunki nie mogą być osiągnięte bez Boskiej interwencji w sprawy człowieka. Prawdziwy pokój może być ustanowiony tylko przez naszego Pana Jezusa, w oparciu o Jego prawo i sprawiedliwość. Psalm 85;10-14
Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość przed nim kroczyć będzie i wyznaczać drogę krokom jego.

Cała ludzkość rozpozna dopiero Chrystusa jako prawdziwego Księcia Pokoju, jak zacznie ustanawiać swoje zapowiedziane i oczekiwane królestwo. Pod administracją tego Królestwa wszyscy poznają naszego Niebieskiego Ojca i będą mu posłuszni. Będą poznawać Jego cudowny i końcowy plan błogosławienia wszystkich rodzin Jego ludzkiego stworzenia. W okresie tego świątecznego okresu módlmy się żeby ten błogosławiony czas jak najszybciej przyszedł.

„Przyjdź Królestwo Twoje”

Na ilustracji: „Pokłon pasterzy” – Rembrandt (1646). Źródło: Wikipedia.

 

 

 

Podziel się