Jaką postać przybrał Jezus po swym zmartwychwstaniu? (Jan 20:21,22)

Pytanie: „I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.” (Jan. 20:21-22) Jaką postać przybrał Jezus po swym zmartwychwstaniu?

Odpowiedź: Jest to odpowiedź na pytanie jednej z naszych czytelniczek, i mamy nadzieję, że ten temat interesuje więcej osób dlatego umieszczamy go na naszej stronie. Pytanie jest bardzo ciekawe, ponieważ nie ma wersetów mówiących wprost o postaci, o naturze naszego Pana, którą posiadał zanim przyszedł na ziemię, oraz jaką naturę otrzymał po zmartwychwstaniu i w jakiej postaci ukazywał się po zmartwychwstaniu swoim uczniom zanim wstąpił do nieba.

Biblia informuje nas, że są ciała cielesne czyli ziemskie, materialne i że te ciała też nie są jednakowe, bo inne są ludzkie, inne zwierzęce, inne ptaków a jeszcze inne są ryb.

Kolejna informacja dotyczy tego, że oprócz ciał ziemskich są jeszcze ciała duchowe czyli niematerialne i nieziemskie.

I tak jak występuje różnica pomiędzy ciałami ziemskimi tak też występuje różnica pomiędzy niebieskimi czyli duchowymi, wyjaśniona na przykładzie różnic pomiędzy słońcem, księżycem, gwiazdami i że nawet gwiazdy się różnią od siebie.

„Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone” (1 Kor. 15:39-42)

  • Słońce jest symbolem natury boskiej, która jest nieśmiertelna i nie zniszczalna, jest źródłem dla innego życia i nie jest zależna od innych bytów, to słońce daje światło innym ciałom niebieskim i ziemskim. „Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.” (1 Tym. 6:16)
  • Księżyc jako drugie co do wielkości światło niebieskie, ma mniejszy blask od słońca, jest symbolem natury duchowej (anielskiej), która nie jest nieśmiertelna, bo światło księżyca, czyli życie, zależy od światła słonecznego.
  • Gwiazdy są tymi mniejszymi światłami niebieskimi, które chociaż święcą własnym światłem, to jednak znikomym w porównaniem ze światłem słonecznym. Są symbolem duchowego życia ludzi, którzy dzisiaj są nowym stworzeniem w Chrystusie. Dzisiaj są gwiazdami, ale w przyszłości zajaśnieją jak słońce.„Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt. 13:43)

Tak starałem się pokazać w sposób bardzo ogólny różnice natur jakie przedstawia Biblia.

Teraz chcąc poznać naturę Jezusa po zmartwychwstaniu pomyślmy – kim był wcześniej?

Mamy zapis, że był stworzony przez Boga Jako pierwsza istota we wszechświecie:

„On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,” (Kol. 1:15)

„On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach” (Hebr. 1:3)

Z tych zapisów apostoła dowiadujemy się, że Jezus jest obrazem Boga, jako duchowa istota (anielska) najwyższej rangi, bo wszystko zostało dla niego i przez niego uczynione. Mamy też napisane, że jest odbiciem i odblaskiem istoty Boga, podobnie jak księżyc jest odbiciem słońca.

Czy przed przyjściem na ziemię posiadał naturę boską niezniszczalną? Przeczytajmy dwa wersety:

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.” (Jan. 1:1)

„Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,” (Filip. 2:6)

Pierwszy cytat wraz z następującymi po nim wersetami informuje nas nie tyle o naturze ile o władzy i działaniu a gr. wyraz Theos znaczy: bóg, bóstwo, sędzia, władca.

Drugi cytat wyjaśnia, że nie był równym Bogu co zgadza się z wieloma innymi zapisami Biblii.

Możemy więc powiedzieć, że Jezus zanim urodził się jako człowiek w ciele ludzkim, ziemskim, takim jakie posiadał doskonały Adam, miał naturę duchową, która nie była nieśmiertelna. W przeciwnym razie jak mógłby złożyć swoje życie na okup za Adama i jego potomstwo?

Teraz kim jest po zmartwychwstaniu? Jezus prosił Ojca : „Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.” (Jan. 17:4-5)

Jezus dokonawszy dzieła odkupienia człowieka nie żądał za to szczególnej nagrody, lecz prosił tylko o przywrócenie poprzedniego stanu, który posiadał wcześniej.

Ale Bóg go wywyższył: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią” (Filip. 2:9-10) „Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię.” (Jan. 12:28)

Podziel się