Nowe Stworzenie

Apostoł Paweł w liście do Galacjan 6:15 pisze: „Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie”. Czym więc jest to nowe stworzenie?

Czytamy w Piśmie św., że Pan Bóg, zamierza stworzyć Nowe Stworzenie – uczestników Swojej natury (2 Piotra 1:4) “chwały, czci i nieśmiertelności” (Rzym. 2:7). Pan Bóg dzięki swej łasce, dał szansę by Ci którzy postanowili pójść za Jezusem i walczyć z grzechem, stali się małżonką dla Jego Syna. Kim jest ta małżonka? W objawieniu Jezusa Chrystusa, przekazanemu apostołowi Janowi, padają takie słowa: „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się” (19:7) oraz: „I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca” (14:1).

Oblubienica Chrystusa, jak mówi Pismo, ma składać się ze 144 tysięcy członków. Jezus gdy przyszedł na ziemię, pokazał wzór postępowania. Każdy kto będzie żył tak jak On, stanie się członkiem Kościoła. Apostoł Paweł powiedział:„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5:17). Powyższe słowa nie mówią o Adamie i rodzaju ludzkim, że są nowym stworzeniem ponieważ żyją w grzechu, a przebywanie w brudzie świata jest przeciwstawne życiu w Chrystusie.

Człowiek by stać się nowym stworzeniem musi odpowiedzieć na Boże powołanie, które determinuje odwrócenie się od wszelkiego zła. Taka osoba uświadamia sobie jak bardzo była zniewolona przez otaczający grzech, następnie zaczyna pokutować. Wtedy zaczyna rozumieć, że jedyną drogą jest Odkupiciel i pragnie żyć jak On. Wyraża to poprzez chrzest w śmierć swego Zbawiciela. Jeżeli ta ofiara jest przyjęta przez Boga następuje spłodzenie z Ducha Świętego, wtedy człowiek staje się nowym stworzeniem. Wzmocnieniem nowego stworzenia jest żywa ofiara. Ciągła duchowa praca, „obracanie talentami” danymi przez Pana. To z kolei sprawia, że powstaje nasz owoc. Wynik życiowej wędrówki – owoc Ducha Świętego.

Nowe Stworzenie – małżonka Chrystusowa, postępując tak jak jej mąż – Jezus Chrystus, musi prowadzić życie ofiarnicze. W liście do do Rzymian 12:1 czytamy:„Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza”. O Jezusie natomiast i Jego ofierze, pisze prorok Izajasz 53:12: „Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami”. Z kolei w liście do Hebrajczyków 10:10 czytamy: „Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”.

Żywe ofiary i przynoszenie owoców jest trudne ponieważ swój skarb, wewnętrznego człowieka, mamy w naczyniu glinianym, przeciekającym ciele, które pożąda przeciwko Duchowi. Apostoł Paweł napomina wszystkich, w liście do Rzymian, którzy mienią się być nowym stworzeniem: „Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe” (Rzym. 8:5), „Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie” (Rzym. 8:13).

Życie według ciała opisuje list do Galacjan 5:19-21: „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne”. My jednak mamy przyoblec się w nowego człowieka. Nowe Stworzenie powinno mieć się ciągle na baczności i pamiętać na słowa apostoła z tego samego listu: ”Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?” (Gal. 3:3). Musimy starać się wypełniać uczynki Ducha z listu do Galacjan 5:22-23, „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość”.

Powstaje ważne pytanie. Czy Pan Bóg w swym wielkim planie założył, że tylko garstka ludzi będzie z Nim w społeczności? A co z pozostałymi? Skoro żyją w grzechu, ich końcem jest śmierć wieczna? Nie, ponieważ na ziemię przyszedł Jezus i odkupił wszystkich ludzi. I dla tych, którzy teraz nie wierzą Słowu, będzie dana możliwość by naprawili się w czasie odnowienia wszystkich rzeczy. Pan Bóg przeznaczy czas 1000 lat na to, aby ci którzy w tym życiu nie żyją z Nim w społeczności, w przyszłości określili się którą drogą chcą iść. Pan da im wybór jak to mówi w zakonie w księdze Powtórzonego Prawa 30:19: „Wybierz przeto życie, abyś żył”.

Rozwijające się teraz, w wieku głoszenia Ewangelii, nowe stworzenie, umożliwia osiągniecie po zmartwychwstaniu tego, „co obiecał Bóg tym, którzy go miłują”– niepojętej ludzkim umysłem boskiej natury! Oznacza to nieśmiertelne życie w niebie, tuż przy tronie Boga i Jezusa.

Nowe Stworzenie może udowodnić swoją wierność na ile ono walczy przeciw pożądliwościom ciała. Nowe Stworzenie zawsze pragnie czynić wolę Bożą, przeto od czasu swego istnienia rozpoczęło staczać walkę z ciałem. Apostoł Paweł oświadcza, iż starał się podbijać ciało i trzymać je pod władzą nowego umysłu i dowodzi tym, iż jest to jedyny sposób przez który można stać się naśladowcą Chrystusa.

Życie nowego stworzenia, które przechodzi cierpienia i doświadczenia, by być uznanym za godnym zdobycia wieńca chwały, życie polegające na ponoszeniu ciągłej duchowej ofiary jako przyjemnej woni, ujarzmianie swojego ciała- te aspekty naszej egzystencji są bardzo trudne, lecz o ileż piękniejsza jest wystawiona nagroda dla nowych stworzeń, które okażą się być wierne aż do śmierci!

Księga Objawienia 2:10: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”.

Podziel się