Bądź wola Twoja

Pewnego dnia Pan Jezus modlił się. Kiedy zakończył swoją modlitwę, któryś z jego uczniów rzekł do niego: „Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich.”  Jezus nauczył wtedy swoich naśladowców słów modlitwy, przy pomocy których można zwracać się do Pana Boga. Słowami tej modlitwy modlą się po dzień dzisiejszy ludzie na całej ziemi. W słowach tej modlitwy znajdujemy taki zapis:„Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi.”  Mat. 6:10 (BG). Zastanowimy się na podstawie innych wersetów Pisma Świętego jakie jest znaczenie terminu „wola Boża”. Jak można zrozumieć niebo i ziemię w ujęciu biblijnym?

Niebo i Ziemia

Określenie „ziemia” spotykamy w Biblii bardzo często. Wyraz ten z pewnością może mieć rozmaite znaczenia. Na przykład  ziemia judzka – teren gdzie mieszkało pokolenie Judy. Jest z kolei inny fragment mówiący o ziemi z listu ap. Jak. 5:17-18 „Elijasz był człowiek tymże biedom poddany jako i my, a modlitwą modlił się, żeby deszcz nie padał; i nie padał deszcz na ziemię trzy lata i sześć miesięcy, I zaś się modlił, a wydało niebo deszcz i ziemia zrodziła owoce swoje.”

Czy o takiej ziemi myślimy, kiedy wypowiadamy słowa modlitwy? O tej, która jest pod naszymi nogami?

W odniesieniu do nieba zacytujmy fragment z Ew. Mat. 16:2-3 „A on odpowiadając, rzekł im: Gdy bywa wieczór, mówicie: Pogoda będzie; bo się niebo czerwieni. A rano: Dziś będzie niepogoda; albowiem się niebo pochmurne czerwieni. Obłudnicy! postawę nieba rozsądzić umiecie, a znamion tych czasów nie możecie.” (BG)

Zapewne nie to niebo, które się czerwieni wieczorem lub innym razem wydaje deszcz miał na uwadze Pan Jezus ucząc swoich  uczniów słów „… jako w niebie tak i na ziemi…

Czym więc jest ziemia w rozumieniu symboliki biblijnej? Spójrzmy na pewien fragment tekstu ze Starego Testamentu:

„Tedy rzekł Dawid do Filistyna: Ty idziesz do mnie z mieczem i z oszczepem, i z tarczą, a ja idę do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga wojsk Izraelskich, któremuś urągał. Dziś cię poda Pan w ręce moje, a zabiję cię, i odejmę głowę twoję od ciebie, a dam trupy wojska Filistyńskiego ptastwu powietrznemu, i bestyjom ziemskim; a pozna wszystka ziemia, że jest Bóg w Izraelu;”  1 Sam. 17:45-46 (BG)

Ze słów Dawida wynika, że słowem ziemia możemy określić zbiorowość pewnych ludzi, bo to ludzie mieli sobie uświadomić, że za Izraelem stoi Pan Bóg. I kolejny fragment z księgi Izajasza:

„Dusza moja żąda cię w nocy, owszem, duchem swym, który jest we mnie, rano cię szukam; albowiem gdy się sądy twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemskiego. Gdy się łaska pokazuje niepobożnemu, nie uczy się sprawiedliwości; w ziemi prawości nieprawość czyni, a nie dba nic na majestat Pański.”  Izaj. 26:9-10 (BG)

Ten zapis jeszcze dobitniej dowodzi nam, że termin ziemia oznacza społeczeństwo, ludzi, którzy podlegając boskiemu prawu, mogą stawać się coraz bardziej sprawiedliwi.

Podziel się