Bądź wola Twoja

Strona 4

Trzy światy

Pierwszy świat, o którym stosunkowo mało wiemy, to świat bliskich kontaktów ludzi z istotami duchowymi. Tak opisuje go Mojżesz: „Ale ziemia popsowała się była przed Bogiem; i napełniła się nieprawością. Tedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto popsowana była (albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoję na ziemi). I rzekł Bóg do Noego: Koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością od oblicza ich; przetoż je wytracę z ziemi.” 1 Moj. 6:11-13 (BG)„… widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które sobie upodobali. I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat.” 1 Moj. 6:2-3  (BG)

A apostoł Juda dodaje: „Także Aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznemi pod chmurą zachował.” Judy 1:6  (BG)

Z tych niewielu opisów możemy powiedzieć, że zarówno ludzie jak i aniołowie nie postępowali według woli Bożej czyli w tamtym świecie nie było stanu, o którym moglibyśmy powiedzieć „jest wola Boża w niebie i na ziemi”

Drugi świat czyli okres od potopu aż do nastania tysiącletniego królestwa Mesjasza. To niebo i tą ziemię mamy najszerzej opisaną w Biblii, która w tym zakresie podaje nam stan jaki był, a własne doświadczenie, mówi nam jak jest obecnie.

Stan społeczeństwa czyli ziemi opisuje między innymi ap. Paweł:

„Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi; Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości; Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni; Nierozumni, niestali, bez serca, bez litości;”  Rzym. 1:19-31 (BW) 

Na podstawie słów ap. Pawła możemy stwierdzić, że uznać Boga, to poznać jego wolę i wypełniać ją.

W tym drugim świecie zawsze byli i są tacy, którzy znają tą wolę i starają się ją wypełniać. W okresie zwanym wiekiem ewangelii są to Ci, którzy uwierzyli w Jezusa i postanowili postępować tak jak On. Czytamy o nich w liście ap. Pawła do Zboru w Kolosach:

„…, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownem. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej,”  Kolos. 1:9-10 (BG)

A jaką jest wola Boża w stosunku do naśladowców Jezusa czytamy w 1 Tes. 4:1-5: „A dalej mówiąc, bracia! prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, ( ), abyście tem więcej obfitowali; Gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazania dali przez Pana Jezusa. Albowiemta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa; A żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości, Nie w namiętności żądzy, jako i poganie, którzy nie znają Boga;” (BG)

Jaki jest stan nieba w drugim świecie?. Przeanalizujemy go na podstawie dwóch fragmentów z Biblii.

„Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,”  Dan. 10:12-13

„Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom dyjabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko.”  Efez. 6:11-12 (BG)

Mając na uwadze powyższe cytaty możemy powiedzieć, że obecnie na ziemi nie ma woli Bożej ale też wola ta nie jest wykonywana na poziomie duchowym czyli nie ma jej w niebie.

Podziel się