Bądź wola Twoja

Strona 3

Wola Boża

Teraz na chwilę zatrzymajmy się nad pojęciem „wola Boża”, a następnie zastanowimy się jak to było, jest lub będzie z „byciem” woli Bożej w tych trzech światach.

Wola, zdolność do stawiania i realizowania celów w sytuacjach, które wymagają pokonania pewnych przeszkód, podjęcia decyzji, rozwiązywania konfliktów. Wola człowieka manifestuje się w planowaniu – tak termin „wola” definiuje słownik.

Wola Boża – to zamysł Boży, postanowienie, sposób, dozwolenie na stanie się czegoś lub nie.

O woli Bożej, Jego postanowieniu możemy przeczytać w liście apostoła. Pawła do zboru w Efezie.

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownem w niebieskich rzeczach w Chrystusie; Jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością jego w miłości. Który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego, według upodobania woli swojej, Ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w onym umiłowanym: W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności. Oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które był postanowił w samym sobie;”  Efez. 1:3-9 (BG)

Wola Boża, przejawia się również w najmniejszych rzeczach. „Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego.”  Mat. 10:29  (BW)

Czy władza jest tożsama z wolą? Nie jest. Można mieć władzę nad kimś, ale ten ktoś nie musi wykonywać woli zwierzchnika.

Dan. 4:32 „A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?” (BW) (wypowiedź króla Nabuchodonozora po jego przywróceniu na tron królestwa babilońskiego)

Jon. 1:2-3 „Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu.” (BW) Pan Bóg miał władzę nad Jonaszem, co zostało pokazane w dalszym rozwoju wypadków, ale prorok nie chciał na początku wypełnić woli Bożej.

Możemy powiedzieć – „bądź wola twoja” znaczy dobrowolne i ochotne poddanie się pod prawo Boże, stosowanie się do Bożych zasad, harmonijne współdziałanie zBogiem. Znakomitym przykładem wykonywania woli Bożej jest postawa Jezusa, który mówi o sobie: „Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moję, ale wolę onego, który mię posłał.”  Jan. 6:38, BG)

Podziel się