Koniec świata w 2012?

Media od pewnego czasu nieustannie wspominają o końcu świata w dniu 21.12.2012, który jest ostatnim dniem starożytnego kalendarza Majów. Wiele osób podchodzi do tej daty dość poważnie, jeszcze więcej osób dyskredytuje ją naśmiewając się przy okazji z samej idei końca świata. Jeszcze inni uważają, że koniec Ziemi związany jest z nieuniknioną wojną nuklearną, użyciem broni biologicznej lub zapaścią istniejącego ekosystemu, choć nie wiążą tej prognozy z żadną konkretną datą. Współczesna historia pełna jest nietrafionych przepowiedni końca świata. Z drugiej strony ponad 1/3 ewangelicznych Chrześcijan w Ameryce Północnej otwarcie głosi, że koniec świata będzie miał miejsce za ich życia (dane za Pew Research Center for People and Press). Opisują oni czas wielkiego ucisku, w oparciu o arbitralna wykładnię Dan. 9:27 i Obj. 7:14, jako okres siedmiu lat poprzedzających sąd nad mieszkańcami Ziemi. A co na ten temat pisze Biblia?

Ziemia nigdy nie będzie zniszczona

Pismo Święte zapewnia nas, że Bóg nie stworzył Ziemi aby ją zniszczyć, lecz aby była wiecznym domem dla ludzkości:

  •  „Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy” (Koh 1:4, BT)
  • „Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by się nie zachwiała na wieki wieczne” (Ps. 104:5, BW)
  • „Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” ( Mat. 5:5, BW)
  • „I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi”(Obj. 21:3)

Chociaż Biblia gwarantuje trwałość Ziemi jako wiecznego mieszkania dla człowieka; to jednak opisuje ją jako miejsce, które jak dotąd nigdy nie istniało:

  • ma to być świat pokoju (Ps. 46:9)
  • nastąpi uzdrowienie wszelkich wad ludzkości (Izaj. 35:5,6)
  • standardy moralne zostaną zaszczepione w każdym sercu (Jer. 31:33)
  • wszyscy zmarli powstaną do życia (1 Kor. 15:22)
  • smutek, ból, łzy i śmierć znikną na zawsze (Obj. 21:4)

Wniosek płynący z tych opisów może być tylko jeden: Bóg zaplanował zaprowadzenie diametralnych zmian na Ziemi, by uchronić ją od degradacji. Osoby wierzące, że Ziemia zostanie zniszczona przez Boga, błędnie interpretują zapisy Biblijne które w proroczy i obrazowy sposób omawiają zniszczenie zepsutych ziemskich systemów i zastąpienie ich królestwem sprawiedliwości.

„Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi” (2 Piotr. 3:6-7). Dosłowne zrozumienie tych wersetów musiałoby prowadzić do wniosku, że Ziemia i materialny świat za czasów Noego uległ zniszczeniu. W rzeczywistości, Noe uniknął zniszczenia które spotkało zepsuty system społeczny, jaki wówczas istniał na Ziemi. W podobny sposób, „ogień” o jakim pisze apostoł Piotr nie zniszczy samej Ziemi, lecz unicestwi obecny, grzeszny porządek rzeczy. Zostanie on zastąpiony przez Boga sprawiedliwym Królestwem, zarządzanym przez Jego Syna.

Bóg zezwolił, aby obecne czasy i ich problemy były nauką dla człowieka, która ma go przygotować na wieczne życie. Porównując chwałę Królestwa Bożego z kłopotami i trudnościami jakie nękają dzisiejsze społeczeństwa, człowiek będzie w stanie inteligentnie wybrać między tymi dwoma porządkami. Ludzkość niecierpliwie czeka na coś lepszego (Rzym. 8:19). Wkrótce wspaniały plan naszego Stwórcy zostanie objawiony a jego rozmach przekroczy najśmielsze oczekiwania każdego człowieka (1 Kor. 2:9, Izaj. 55:8-9).

Cel Powrotu Jezusa

Celem drugiego przyjścia Jezusa nie jest zniszczenie planety Ziemia, ale odrodzenie jej jak i całej ludzkości: „Aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich” (Dz. Ap. 3:20-21).

Jezus obiecał „uwolnić jeńców” (Izaj. 61:1). Przywróci on ludzi do ich pierwotnego stanu – na tym właśnie polega odnowienie wszechrzeczy (por. Ezech. 16:55), zaś  Boży sąd ma na celu ukształtowanie w ludziach postawy posłuszeństwa:„gdy twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości” (Izaj. 26:9). Oznacza to, że będzie to czas wielkiej radości i powrotu do raju utraconego. Będzie to czas spełnienie się słów podstawowej modlitwy chrześcijan „Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”.

Podziel się