Czy ziemia będzie zniszczona?

Czy Pismo święte uczy o zniszczeniu ziemi? Jak czytać symbolikę proroctw biblijnych? „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności,  jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?  Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.” (2 Piotr 3:10-13)

Wielu chrześcijan czytając ten fragment spodziewa się literalnego zniszczenia ziemi i niebios przez literalny ogień, obawy takie pojawiają się szczególnie często w czasie niezwykłych zjawisk przyrodniczych. Powołują się oni najczęściej na słowa: „Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.” (2 Piotra 3:5-7) Pamiętać jednak musimy, że fragment ten jest proroctwem, które mówi nam, że na wzór zniszczenia „pierwszych niebios i ziemi” w potopie zostaną zniszczone „teraźniejsze niebiosa i ziemia” po to by jak czytamy w 13 w. nastały „nowe  niebiosa i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość.”

Tak więc w tym miejscu i w innych wersetach Biblijnych czytamy o „pierwszym świecie, który był poddany aniołom” o „teraźniejszym złym świecie” oraz o „przyszłym świecie sprawiedliwości”. Czy mowa jest tu o literalnej ziemi i niebiosach? Izajasza 45:18 wyraźnie mówi, że ziemia została stworzona dla człowieka „Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios – On jest Bogiem – który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.” A Kohelet 1:4 wyraźnie mówi, że „ziemia stoi na wieki” oraz dalej dodaje (3:14) „poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało”. Myślę także, że człowiek nawet nie znający Biblii uznałby za niesprawiedliwe zniszczenie całego wszechświata (nieba i ziemi) z powodu grzechu ludzkości, gdyby taka była wola Boże zniszczyłby On ziemię i niebo zaraz po grzechu pierworodnym oszczędzając wielu istnieniom bólu i cierpień.

Symboliczne niebiosa

Także inne fragmenty Pisma św. opisujące ten okres wskazują na symboliczne znaczenie niebios, ziemi i ognia. Iz. 45:8 pisze „Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość! Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość! Ja, Pan, to stworzyłem.” Także w wielu innych miejscach Biblia mówi „słuchajcie niebiosa, słuchaj ziemio”! Każdy z nas może łatwo zauważyć, że niebiosa i ziemia o których jest tu mowa są użyte symbolicznie. Także niebiosa i ziemia o której mówi Ap. Piotr jest wyrażeniem symbolicznym, bo przecież pierwsze niebiosa i pierwsza ziemia która została zniszczona w potopie to ta sama ziemia na której dziś żyjemy. Po potopie świat nie został w cudowny sposób powtórnie stworzony.

Zastanówmy się więc nad tymi symbolami, co one oznaczają? Fragment ten nie jest jedynym fragmentem w Nowym Testamencie gdzie czytamy o zmianie nieba i ziemi. Pisze o tym także Łukasz 21:25-27 w słynnym proroctwie Naszego Pana: „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, (czyli na niebie) a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale (zmiany na ziemi). Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.  I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.” Podobny opis Dnia Sądu znajdujemy w Izajasza 13:3.

Zastanówmy się czym są symboliczne niebiosa o których wspominają mężowie Boży?Ef. 2:2 wspomina, że szatan „rządzi na powietrzu” podobnie Ew. Jana 12:31 i 2 Kor. 4:4 mówi, że szatan jest władcą rządzącym obecnym światem. Wspomniany fragment z Ew. Łukasza także mówi o mocach niebieskich, które się poruszą. Tak jak literalne niebo (atmosfera) ma wpływ na to co się dzieje na ziemi, na pogodę a nawet na zachowania ludzi tak figuralne niebo – duchowe, niewidzialne władze – mają wpływ na postępowanie ludzi tak duchowe moce wpływają na losy całych narodów. Pamiętajmy, że bogiem tego świata jest szatan. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że widzialnymi przedstawicielami tej władzy są różne religie, które są inspirowane i kierowane przez swego duchowego władcę. Ap. Paweł w 2 Kor. 11:14mówiąc o fałszywych apostołach jasno wskazuje, że jest to działalność szatana, bo on„podaje się za anioła światłości”. Także Pan Jezus ostrzegał nas przed„fałszywymi prorokami”, którzy zwiodą niektórych wybranych (Mat. 24:24). Jest oczywistym, że nikt podający się za zwolennika szatana nie mógłby zwieść wybranych – fragment ten mówi o fałszywych religiach, które łącząc kłamstwo z prawdą zwodzą powołanych przez Boga.

Spalenie żywiołów

Dalsza część proroctwa Ap. Piotra mówi, że : ”żywioły zostaną spalone”. Czymże są te żywioły? Odpowiada na to pytanie Ap. Paweł w Galacjan 4:8-10 „Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są;  teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata!”  W Kolosan 2:8czytamy jeszcze dobitniej „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;”  W końcu w 20-22 w. czytamy: „Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj?   Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie.” Tak więc „żywioły ludzkie” to nic innego jak nauki ludzkie nie oparte na Piśmie św. Jest to szeroko pojęta tradycja, ale także wiele prądów społecznych, filozoficznych jak relatywizm moralny. Wszystkie te prądy i idee zawiodą i zostaną zniszczone. Już dziś widzimy, że faszyzm, nazizm i komunizm upadły.

Gniew Boży pokazany w ogniu

Jak nas uczy Pismo św. wszystkie te wydarzenia prowadzą do wylania gniewu ognia Bożego. Nie literalnego ognia, ale ognia będącego symbolem całkowitego zniszczenia obecnych struktur religijnych, społecznych i politycznych. Sofoniasz 2:1-2 pisze:„Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny! Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana!” I jeszcze wyraźniej pisze Sofoniasz 3:8 „Dlatego oczekujcie dnia – mówi Pan – w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości.”

Gniew Boży jest przedstawiony w Biblii jako dopuszczenie Boże by ludzie wykorzystali swój egoizm na własną szkodę i by poznali swą bezsilność. Jak prosto Bóg może spełnić te słowa pokazuje niedawny kryzys – kilka klęsk żywiołowych (jak tornado Katrina) połączone z kryzysem finansowym w USA spowodowało kryzys ogólnoświatowy. Dzięki Bogu nie zaskakują nas te wydarzenia bo są one przepowiedziane w proroctwach Biblijnych – dzięki temu możemy zachować pokój ducha w trudnych czasach.

Pamiętać musimy także, że nawet tak przykre i straszne rzeczy o których mówiliśmy obrócą się finalnie ku chwale Bożej i dla dobra ludzkości, bo (Izajasz 5:15-16) „Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone. Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość.” Wtedy spełnią się słowa modlitwy Pańskiej „przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi”

Tymczasem„skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być?”

Podziel się