Będzie kazana ta ewangelia o Królestwie

Będzie kazana ta ewangelia o Królestwie

Witam serdecznie wszystkich odwiedzających tą stronę słowami św. Pawła, który pisząc w swoich listach słowa nadziei i pociechy, pozdrawiał wierzących: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa”. Myślą przewodnią tych rozważań biblijnych , będą słowa Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzi dobrych i złych,  wierzących i niewierzących: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” (Mat. 24:14)

Ewangelia, jako dobra i radosna nowina o zbawieniu wszystkich ludzi, o zbawieniu czyli uwolnieniu od beznadziejnego stanu, którym jest grzech cierpienie i śmierć, zaczęła rozchodzić się począwszy od Galilei przez Samarie i Judeę, zwiastowana przez samego sprawcę tego zbawienia Jezusa Chrystusa. „Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.”(Mat. 4:17)

Takie polecenie Pan Jezus wydał też apostołom i uczniom, „A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mat. 10:7). To zadanie oni spełniali, szli i opowiadali wszystkim co chcieli wtedy słuchać tej radosnej nowiny, że przyszedł przepowiadany przez proroków i oczekiwany przez Izraelitów Mesjasz, który miał naprawić to co zostało zepsute przez grzech. Przez to opowiadanie, rozchodziła się radosna nowina i wielka nadzieja dla wszystkich ludzi, że ten czas cierpienia i umierania nie będzie trwał zawsze, bo Bóg przygotował odkupienie i pojednanie człowieka z sobą, przez śmierć swojego Syna. Św. Paweł napisał: „Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (…) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, .Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” (1 Tym. 2:4-6)

Słowa Pawła informują nas, że to poselstwo, niosące informację o nadejściu Królestwa Bożego, miało być również skierowane do wszystkich narodów, ponieważ zawiera ono nadzieję życia wiecznego, życia bez cierpienia, bez chorób i wielu życiowych tragedii, nadzieję szczęścia, radości i pokoju dla wszystkich ludzi żyjących na całej planecie Ziemi.

Przed wstąpieniem do nieba Pan Jezus powiedział do jedenastu uczniów: „czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je i ucząc przestrzegać wszystkiego co wam przekazałem” (Mat. 28:19-20). Ze słów Naszego Pana i apostołów dowiadujemy się, że ewangelia czyli radosna wiadomość o nadejściu Królestwa Bożego miała docierać do wszystkich narodów, przez słowo Chrystusowe, które jest opowiadane i przekazywane przez Jego uczniów, do tych uszu, które chcą jej słuchać.

Słowa ewangelii miały być przekazywane w prosty i zrozumiały sposób, bo jest ona kierowana do ludzi o nie wygórowanych ambicjach, tylko pokornych i uniżonego ducha, ewangelia nie miała być mieszana z nauką i filozofią ludzką, lecz przekazywana z wiarą i mocą Ducha Świętego, tak jak czynił to św. Paweł. Czytamy: „Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. …A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor. 2:1-5)

Podziel się