Symbolika historii Józefa: Dwa sny

W drugim swym liście do brata Tymoteusza apostoł Paweł oznajmia: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości...

Kiedy ludzkość będzie gotowa na spotkanie z Panem?

Odpowiadając na tak zadane pytanie musimy określić i omówić obecny czas. Czas, w którym żyjemy, do momentu powstania wszystkich ludzi z grobów charakteryzuje się panowaniem grzechu. Prawdą jest,...

Symbolika historii Józefa: Odnowa Izraela

Werset 50 rozdziału 41 omawianej historii dostarcza kolejnego ciekawego szczegółu. Zanim nastał głód Józefowi urodzili się dwaj synowie. Byli to starszy Manasses i młodszy Efraim. Myślę, że i ten fak...

Leczenie Babilonu: Wizja Ezechiela

Wizja proroka Ezechiela pozwoli nam dokładniej dostrzec przykłady odstępstwa. Ezechiel został zabrany do Babilonu podczas uprowadzenia króla Jojachina do niewoli, podczas drugiego najazdu Babilo...

Leczenie Babilonu: Historia Chrześcijaństwa

Skoro pokazaliśmy niektóre przykłady choroby, zachodzi pytanie, czy były próby ich leczenia. Władcą, który rozpoczął leczenie choroby bałwochwalstwa w Jeruzalemie był król Jozjasz. Nie bez powod...

Czy wszyscy chrześcijanie otrzymają taką samą nagrodę?

Odpowiadając na to pytanie należałoby zacząć od wersetu "ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego" 1Kor.15:50.  Wskazuje on, że istoty będące w niebie, nie posiadają cielesnego ciała, a du...

Leczenie Babilonu: Reformacja

Kiedy Marcin Luter dokonał odważnego, jak na XVI wiek posunięcia i 31października 1517r. przybił 95 tez, twierdzeń dotyczących nauki Pisma Świętego na drzwiach kościoła w Wittenberdze, stało się...

Wynijdź ludu mój z Babilonu

Tytuł mojego artykułu jest zaczerpnięty z nowotestamentowego proroctwa – Objawienia św. Jana 18:4. Cały rozdział jest proroczą wizją czasów zniszczenia Wielkiego Babilonu, plag które mi...

Jakie jest biblijne spojrzenie na naukę o mszy?

Aby poznać i zrozumieć naukę o mszy, należy zbadać wykładnię Katechizmu Kościoła Katolickiego. Według tej nauki podczas nabożeństwa „Eucharystii”, czyli „Mszy” gładzone są grzechy. Kościół ten wierzy...

Co oznacza księżyc zamieniony w krew?

"Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały." Dz.Ap.2:20 "I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce ...