Syryjski kryzys migracyjny

Boże środki

Boże środki

Są to czasy, o których mówił Jezus: „I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Łuk. 21:25-26). Greckie słowo przetłumaczone jako „bezradny” oznacza „bez wyjścia”.

Kryzys uchodźców poprzedziły lata wojen domowych i wojen pomiędzy narodami. Wrogowie się zmieniają, ale sytuacja nadal pozostaje ta sama. Lęk i niepewność są obecnie na porządku dziennym. Rządy krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych rozważają, w jaki sposób można wywiązać się ze zobowiązań poczynionych dawno temu. Nie widać dobrego wyjścia z tej sytuacji, a w wielu przypadkach kraje podejmują próbę zaradzenia nieuniknionemu kryzysowi tymczasowymi rozwiązaniami.

Jezus powiedział: „Nikt nie przeszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe” (Mar. 2:21). Prorok Daniel powiedział o naszych czasach, że „(…) nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody (…)” (Dan. 12:1).

Jezus powiedział, że Bóg zapewni wyjście z tej sytuacji, drogę ocalenia dla ludzkości. Bożym środkiem zaradczym na problemy upadłej ludzkości jest królestwo Chrystusowe, które poprzez swoje Słowo, Bóg obiecał powołać. Najbardziej znamienna obietnica dotyczy wielkiego Mesjasza i Króla: „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów” (Izaj. 9:5-6).

Błogosławieństwa królestwa Chrystusowego zostały obiecane w proroctwie Micheasza 4:1-1: „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymkę na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalem! Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały.”

Biblijne porównanie nachodzącego Królestwa Bożego do góry jest bardzo trafne. Bóg obiecuje powołanie bardziej potężnego królestwa na ziemi niż jakiejkolwiek inne, które istniało w historii. Uchodźcy nie będą już musieli szukać nowych domów, a kraje nie będą musiały zmagać się z problemem przyjmowania ich do siebie. W tym Królestwie każdy będzie miał swoje miejsce i cel. Nikt nie będzie nikogo terroryzował, ani wypędzał z tego Królestwa. Módlmy się gorliwie za jak najszybsze ustanowienie tego nowego porządku!

Na ilustracji: Syryjscy uchodźcy na granicy węgierskiej – 6 września 2015. Źródło: Wikipedia

Podziel się