Zwycięstwo nad Hadesem

W mistrzowskiej rozprawie o zmartwychwstaniu zanotowanej w 15-tym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, ap. Paweł stwierdza: „Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień?” (wer. 55). „Ościeniem zaś śmierci jest grzech” (wer. 56) – pisze apostoł.

Przez grzech Adama cały ród ludzki był „ukłuty” na śmierć. Lecz tak jak Mojżesz wystawił węża miedzianego na pustyni, tak Jezus wielki nosiciel grzechu świata zawisł na krzyżu, aby wszyscy „ukąszeni” grzechem mogli Go widzieć i skorzystać z Jego zbawczej potęgi. Ci, którzy spojrzą na Niego z wiarą w Jego pomoc, będą żyć wiecznie (Jan 3:14,15).

Tymczasowe zwycięstwo śmierci zniknie, gdyż wszyscy, którzy są w Hadesie będą obudzeni ze snu śmierci i otrzymają sposobność „spojrzenia” na Jezusa, aby żyć. Wtedy Hades lub piekło będzie zniszczone. Upewnia nas w tym werset, gdzie słowoHades pojawia się ostatni raz, a mianowicie w Apokalipsie (20:14). Tutaj jednakże zniszczenie Hadesu jest ukazane jako ostateczne, gdyż fakt ten jest zilustrowany przez symboliczny ogień. Czytamy: „A Śmierć i Otchłań (Hades) wrzucono do ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia”.

Adam i jego ród umarli śmiercią pierwszą, lecz z tej śmierci są odkupieni przez śmierćChrystusa. Pismo św. mówi też o drugiej śmierci która tutaj jest usymbolizowana w jeziorze ognia. Wszyscy niepoprawni grzesznicy, jak również sam diabeł będą zniszczeni w drugiej śmierci. Werset powyższy mówi także, że nawet Hades (piekło) będzie zniszczone. To stanie się dlatego, że „śmierci już odtąd nie będzie” (Apok. 21:4)

Podziel się