Zapłata za grzech

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym.6:23). Biblia jasno uczy, że na mocy Boskiego wyroku grzech musi spotkać się z karą. Jakiego rodzaju jest ta kara? Powyżej przytoczony werset stwierdza, że „zapłatą za grzech jest śmierć”. Można by sądzić, że takie jasne stwierdzenie rozstrzygnie wszelkie wątpliwości. Lecz tak nie jest, bowiem są odmienne poglądy co do znaczenia śmierci.

Wszyscy uświadamiamy sobie oczywiście, że Biblia nie była pisana w angielskim, lub polskim języku, lecz została przetłumaczona z hebrajskiego – Stary Testament i z greckiego – Nowy Testament. Należy podkreślić również, że w Biblii często używany jest język obrazowy, lub symboliczny. Wiele cennych obietnic jest przedstawionych w obrazowej formie. Np: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć”(Ps. 23:1,2).

Podobnie gdy Pismo Święte mówi o zapłacie za grzech używa czasem obrazowego języka. Jeżeli tego nie weźmiemy pod uwagę, nie będziemy mogli zharmonizować wypowiedzi Pisma św. na ten ważny temat.

Słowo „piekło” w starszych tłumaczeniach Biblii występuje wiele razy zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Są również wersety mówiące o „jeziorze płonącym ogniem i siarką” i o „wiecznym ogniu”. Język ten odnosi się do kary za grzech. Bez względu na nasze osobiste poglądy, musimy dokładnie zrozumieć co w Piśmie Świętym oznacza śmierć, jako zapłata za grzech.

Kara śmierci spotkała Adama i Ewę z powodu ich grzechu, t.j. nieposłuszeństwa. Oni byli uprzedzeni jaki będzie rezultat ich nieposłuszeństwa: „… niechybnie umrzesz”(Rodz. 2:17). Ponieważ byli nieposłuszni – kara spadła na nich: „…bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”.(Rodz. 3:19) Dalej nie ma żadnego wyjaśnienia, co oznaczało dla nich umrzeć, żadnej wskazówki, że np: jakaś część człowieka nie umrze, lecz będzie nadal żyć i cierpieć, gdy ciało umrze.

Podczas gdy w Biblii jest wiele wyrażeń symbolicznych, śmierć jako kara za grzech, nie wydaje się być jednym z nich. Śmierć i życie występują jako dwie przeciwności.„Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne”, pisał ap. Paweł. W naszym rozważaniu winniśmy mieć na uwadze ten podstawowy i jasno stwierdzony fakt. A zatem jakiekolwiek symbole są użyte do zilustrowania śmierci, one muszą być interpretowane w zgodzie z tą podstawową prawdą Boskiego Słowa.

Są też inne niesymboliczne wyrażenia odnoszące się do Boskiej kary za grzech, które są synonimami śmierci. Jednym z nich jest „zginienie”. Ewangelista Jan pisał:„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3:16).

Słowo „zatracić” jest także użyte do określenia śmierci. Jezus powiedział: „… Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mat. 10:28). Tutaj Jezusmówi nie tylko o zatraceniu ciała, ale i duszy Pismo św. uczy, że przez grzech ludzkość straciła sposobność dalszego życia i odtąd umiera. Lecz Bóg w Swojej miłości zesłał Jezusa na odkupienie ludzkości, dzięki czemu ludzkość obudzona w zmartwychwstaniu otrzyma ponowną sposobność wiecznego życia. Widzimy więc, że świadectwa Biblii na temat piekła są w harmonii z tą podstawową prawdą, że zapłatą za grzech jest śmierć, a łaską Boga – życie wieczne.

Podziel się