„Wielkanoc”

Wielkanoc jest świętem obchodzonym na prawie całym świecie uchodzącym za chrześcijańskie, lub post chrześcijańskie. Obchodzą ją zarówno katolicy, prawosławni, jak i prawie wszystkie kościoły protestanckie. Wielkanoc we wszystkich tzw. odłamach chrześcijaństwa, które ją obchodzą polega na zebraniu się w miejscu oddawania czci lub kultu, aby upamiętnić (pozornie) zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Owe święto różnie obchodzi się w zależności od wyznania, bądź religii. Jako, że w Polsce dominuje kościół rzymskokatolicki, warto zatem skoncentrować się na obchodach tego święta według tego obrządku.

CZYM JEST WIELKANOC?

Przygotowania do tzw. Wielkanocy zaczynają się już czterdzieści dni od owego święta i nazywane są przez wyznawców „Wielkim Postem”. Ma on służyć jako przygotowanie do owego święta i w teorii ma przybliżyć katolika do Boga (KKK 1438 i 2043). Same obchody Wielkanocy zaczynają się już od wieczora tzw. „Wielkiego Czwartku” i mają upamiętnić Wieczerzę Pańską. Tego dnia sprawuje się specjalne nabożeństwo zwane: „Mszą Wieczerzy Pańskiej”. Po tym dniu następuje tzw. „Wielki Piątek” który symbolizuje dzień śmierci Mesjasza. Tylko w tym jednym dniu w roku nie odprawia się tzw. „Mszy Świętej”, a jedynie „Liturgię Męki Pańskiej”. „Liturgia Męki Pańskiej” jest czymś w rodzaju mszy bez kwiatów na tzw. ołtarzu, muzyki i dzwoneczków. Inną różnicą ww. „Liturgii” od tradycyjnej mszy jest adoracja krzyża, czyli całowanie przez kapłanów i wiernych figury krzyża z podobizną przybitego na nim człowieka. Tego dnia katolicy mają kategoryczny zakaz spożywania mięsa.

W tzw. „Wielką Sobotę” członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego adorują tzw. „Najświętszy Sakrament”. Tłumacząc to w najprostszy możliwy sposób, wierzą oni, że w opłatku (czyli Eucharystii; KKK 1329) znajduje się za sprawą katolickiego kapłana (transsubstancjacja; KKK 1375) rzeczywiste ciało Chrystusa. Tego dnia katolicy święcą w swych kościołach pokarmy (Święconka), które to będą spożywać następnego dnia. W standardowym polskim koszyku znajdują się jajka, mięso, chleb jak i sól.

Za to sama Wielkanoc jest dniem symbolizującym zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ten dzień uznawany jest za dzień radosny. Owego dnia spożywa się tzw. „Święconkę” jako swe śniadanie i wybierają się do dowolnego kościoła swej religii, aby uczestniczyć w tzw. mszy. Katolicka tradycja wiążę owe święto z zającami/królikami jak i z jajkiem, pisklęciem i solą.

CO CHRYSTUS NAKAZUJE CZYNIĆ NA PAMIĄTKĘ JEGO ŚMIERCI?

Ale czy Chrystus albo któryś Jego uczniów nakazał czcić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź znaleźć można tylko w jedynym pewnym źródle wiedzy o panu Jezusie, czyli Słowie Bożym. Biblia nie zawiera ani jednej wzmianki o nakazie czczenia zmartwychwstania Mesjasza. Jedynie co Chrystus ustanawia, to Pamiątka Ostatniej Wieczerzy.

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.Łuk.22:19-20[B.T.III]

Więcej na temat święta Pamiątki przeczytasz w artykule:
#107 Pamiątka śmierci Pana Jezusa

Nie ma w Biblii również tradycyjnych atrybutów tego święta. Według „The Catholic Encyclopedia” zając lub królik jest symbolem płodności, jajko jest symbolem nowego życia; oba znaki pochodzą bezpośrednio z pogańskich kultów starożytnego Rzymu i nie mają absolutnie nic wspólnego z prawdziwym Chrześcijaństwem. Sól i chleb są za to zaczerpnięte z mitologii słowiańskiej i germańskiej w których oba te znaki oznaczają nowe życie.

NIEZGODNOŚĆ WIELKANOCY ZE SŁOWEM BOŻYM

Już same przygotowania do owego święta są rażąco niezgodne ze Słowem Bożym. Biblia nigdzie nie podaje nakazów, aby przybliżać się do Boga tylko w określone dni w roku. Każdy chrześcijanin powinien starać się każdego dnia wykonywać kolejny krok ku Bogu.

„Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni!” Jak.4:8[B.TIII]

Poza tym, chcąc podejść do tematu jak najbardziej uczciwie, nie możemy się zgodzić, by jakiekolwiek słowo człowieka unieważniało Słowo Boże. Gdybyśmy tak myśleli, to nie trzymamy się już Prawdy, a tradycji, oraz nie robimy tego, co chce od nas Bóg, byśmy robili, ale robimy to, co nam każą ludzie. Ale czy można owe święto obchodzić mimo jego jawnej niebiblijności i pogańskich atrybutów używanych podczas jego trwania? Słowo Boże i na to pytanie również odpowiada:

Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?”  2Kor.6:14[B.T.III]

Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie nic nieczystego! Wyjdźcie spośród niego! Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie!” Iz.52:11[B.T.III]

CZY POWINNIŚMY UCZESTNICZYĆ W ŚWIĘCIE WIELKANOCY?

Czy zatem mamy przykładać ręce do rytuałów będących z pochodzenia pogańskimi? Chrześcijanie zawsze muszą pozostawać czyści pod względem duchowym i niezależnie czy owe święto praktykuje twój zbór/kościół, czy praktykują je twoja rodzina, twoi przyjaciele, bądź twój życiowy partner. Ty musisz powstrzymać się od czynienia zła, a gdy to uczynisz odciągaj od złego i innych.

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz – przaśnego chleba czystości i prawdy.1Kor.5:6-8[B.T.III]

Tak jak kropla jadu węża zabija człowieka, tak odrobina zła czyni z pseudo chrześcijańskiego święta nieodpowiednie do obchodzenia. Zło według Biblii zawsze jest złem i nie ma znaczenia, czy zostanie ubrane w szatę chrześcijańskiego święta i jaką formę w danym wyznaniu przybierze. Dlatego również nie powinniśmy się łączyć w społeczność z protestantami, którzy obchodzą tzw. Wielkanoc. Oni mimo, że mają o wiele uboższą tradycję na temat owego święta, to i tak często korzystają z wyżej wymienionych pogańskich atrybutów wspomnianej uroczystości.

CZY SĄ JAKIEŚ WYJĄTKI OD NIE OBCHODZENIA TEGO ŚWIĘTA?

Czy zatem obchodzenie Wielkanocy bez pogańskich atrybutów umożliwia nam obchodzenie owego święta? W żadnym wypadku! Ta uroczystość jest świętem niechrześcijańskim, a więc jest obrzędem światowym. A każdy chrześcijanin nie może uczestniczyć w takim święcie.

„Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.” 1Kor.10:21[B.T.III]

„Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.” Jak.1:27[B.T.III]

Ale czy jest to światowe święto? Oczywiście, że tak. Nie ma tej uroczystości w Słowie Bożym, a cała terminologia używana do określenia i uzasadnienia owego święta pochodzi z ludzkiej tradycji, a nie z nieomylnego Słowa Bożego.

WIELKANOC I JEJ POGAŃSKIE KORZENIE

W książce Alexandra Hislopa The Two Babylons (Dwa Babilony) podano następujące wyjaśnienie: „Co oznacza sam wyraz Easter [angielski odpowiednik polskiego „Wielkanoc”? Nie jest to nazwa chrześcijańska. Od razu rzuca się w oczy jej chaldejskie pochodzenie. Easter to nic innego jak Asztarte, jeden z tytułów Beltis, królowej nieba, której imię, (…) znalezione przez Layarda na pomnikach asyryjskich, brzmiało Isztar. (…) Takie są dzieje Wielkanocy. Popularne zwyczaje związane dziś z tym świętem wystarczająco potwierdzają historyczne świadectwo jego babilońskiego pochodzenia. Gorące, oznaczone krzyżem bułki w Wielki Ranek oraz kraszanki na Paschę, czyli Wielkanoc, były częścią składową zarówno obrzędów chaldejskich, jak i dzisiejszych” (Nowy Jork 1943, ss. 103, 107, 108;).

Mowa tu o tej samej Asztarte o której tak wiele się wspomina w tzw. Starym Testamencie. A więc czciciele Wielkanocy niezależnie od wyznania bądź religii pośrednio czy też bezpośrednio czczą święto pogańskie (a więc światowe) które nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym.

Podsumowując, „Wielkanoc” to niebiblijne święto, które pod płaszczykiem chrześcijaństwa sączy jad niewłaściwej nauki. Owe święto jest genialnym sposobem przeciwnika na sprawienie, by ludzie czcili pogańskie święto, a nie jedynego prawdziwego Boga. Święto Wielkanocy jest zatem bardzo niebezpieczne i powinno być unikane przez każdego prawdziwego chrześcijanina.

Więcej na temat różnego rodzaju bałwochwalstwie przeczytasz w artykule:
#18 Co Biblia mówi o bałwochwalstwie?

Podziel się