Symbole i ich znaczenie w Piśmie Świętym

W obecnym świecie na każdym kroku zauważyć możemy różne znaki, symbole. Są one bardzo przydatne, ułatwiają bowiem codzienną pracę oraz wszelkie obowiązki. Dzięki tym znakom możemy w szybki i prosty sposób odczytać ważne dla nas informacje. Dostrzegamy je na dworcach kolejowych, na skrzyżowaniach dróg, czy na opakowaniach różnych produktów. Różne symbole pełnią różne funkcje, na przykład informacyjne lub ostrzegawcze. Z łatwością odczytają je osoby mówiące różnymi językami, a nawet najmniejsze dzieci.

Jeśli spojrzymy do języka greckiego, to termin „σύμβολο” (symbollo) tłumaczy się jako „zebrać razem”. Ma on zazwyczaj jedno dosłowne znaczenie i kilka znaczeń ukrytych. Warto też dodać, że symbolem może być każdy element ze świata zjawisk i idei.

Często możemy  spotkać ludzi, którzy noszą różne ozdoby. Niekiedy nie zdają sobie sprawy, co dane symbole oznaczają i w jakim celu zostały stworzone. Może się zdarzyć, że dany znak związany będzie z pewną kulturą lub religią. Osoba używająca danego symbolu jako np. naszyjnika lub ozdoby, może w ten sposób nieświadomie reprezentować określony światopogląd. Należy pamiętać, że większość modnie wyglądających znaków wywodzi się z pogaństwa, a część z nich była propagowana jako symbole sekt, czy symbole do walki z chrześcijaństwem. Aby lepiej pokazać na czym cała rzecz polega, przytoczę kilka przykładów.

Więcej na temat dobrych praktyk przeczytasz w artykule:

PRZYKŁADY UŻYCIA SYMBOLI

Dobrze znany symbol pokoju, tzw. „pacyfa” (złamany krzyż z ramionami do dołu) używany był w latach 60. ubiegłego wieku przez grupę hipisów, którzy wyznawali skrajny pacyfizm. Niewielu wie, że znak ten zwany jest również krzyżem Nerona. Był to symbol prześladowania pierwszych chrześcijan przez Nerona w I w. n.e.

Starochiński symbol równowagi (Ying Yang) oznacza wieczny dualizm rzeczywistości. Wpisana w kole litera „S” oddziela część lewą na biało z czarnym punktem i prawą czarną z białym punktem. Według różnych wschodnich filozofii, symbol oznacza równowagę i podobieństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą, a nawet przenikanie się płci na poziomie wyższych sfer, gdzie jest wszystko we wszystkim. Poza tym Ying Yang jest symbolem, który oznacza równowagę pomiędzy siłami przeciwstawnymi, negatywnymi (pole czarne – zło) i pozytywnymi (pole białe – dobro). Jeszcze inne tłumaczenia wskazują na zacieranie się różnic pomiędzy dobrem a złem.

Wśród osób odwiedzających Egipt popularny jest wisiorek w postaci egipskiego oka, zwany „Okiem Horusa”. Prawe oko Horusa (egipskiego boga nieba z głową sokoła) stosowano w staroegipskich sztukach uzdrawiania, energetycznej ochrony. Poza tym malowano je na mumiach i grobowcach. Współcześnie jako amulet ma za zadanie chronić właściciela przed złym spojrzeniem, pomagać zachować zdrowie i siły witalne. Symbolizował również reinkarnację.

WAGA ZNACZENIA SYMBOLI

Jak widzimy, trzeba uświadomić sobie, jakie są znaczenia danych symboli, by bezwiednie nie popularyzować ich w swoim otoczeniu. Takie używanie różnych symboli lub znaków może przynieść skutek zupełnie inny od zamierzonego, a poza tym możemy być błędnie odczytani przez innych.

Przyjrzyjmy się jednak, jakie symbole występują w Piśmie Świętym. Symbolika biblijna jest bardzo obszerna,  a zrozumienie jej w stu procentach graniczy z niemożliwym.

Baranek – zwierzę potulne i miłe. Zabijany był na wieczerzę paschalną. Składany był również jako ofiara przebłagalna za grzechy. Ponieważ baranek składany na ofiarę musiał być bez skazy. Izajasz prorokował o kimś, kto mimo iż został niesłusznie dotknięty karą, uniżył się i zamilkł jak baranek prowadzony na śmierć: „Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.” Iz.53:5-7. Osoba opisana w tym fragmencie symbolizuje oczywiście Pana Jezusa, który przyszedł na ziemię złożyć ze swojego życia doskonałą ofiarę.

Bardzo często używanym symbolem jest serce. Dopiero w średniowieczu serce stało się jednoznacznym symbolem miłości. Pismo Święte, mówi, że Pan Bóg patrzy na serce, a więc na to, co znajduje się wewnątrz człowieka: „Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce.” 1Sam.16:7. pamiętamy, że serce faraona było nieczułe: „Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział.” 2Moj.7:13. Serce zatem oznacza siedlisko woli, intencji człowieka, jest również symbolem życia.

Więcej na temat baranka przeczytasz w artykule:

DRZEWA, DOLINY, GÓRY

Złoto – to przede wszystkim symbol bogactwa ziemskiego. W Biblii jednak jest przede wszystkim atrybutem Pana Boga, czyli symbolem wieczności, chwały, doskonałości, majestatu, godności królewskiej. Arka Przymierza pokryta była złotem (2Moj.25:11).

Ponieważ w Izraelu każda kropla deszczu była bardzo pożądana, deszcz symbolizuje błogosławieństwo: „Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i je wykonywać, to dam wam deszcze w swoim czasie właściwym, a ziemia dawać będzie swój plon i drzewo polne swój owoc” 3Moj.26:3-4.

Drzewa symbolizują prawych, oddanych Panu Bogu ludzi: „Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie” Ps1:3. Wielkie i potężne postacie są także porównywane do drzew, np. Nabuchodonozor. Został on porównany do drzewa, w którym gnieździły się ptaki, lecz z powodu własnej pychy, drzewo to zostało ścięte (Dan.4:9).

Symbolem ludzi cichych i pokornych są doliny. Są oni przeciwieństwem pagórków, wzgórz, ogromnych gór. Prorok Izajasz zapisał, że: „Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną!” Iz.40:4.

DLACZEGO PAN BÓG UŻYWAŁ SYMBOLI?

Na kilku podanych przykładach widać, jak wielka i obszerna jest symbolika biblijna. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Pan Bóg dał nam Swoje słowo w proroctwach i symbolach? Języka symbolicznego używa się wówczas, gdy nadawca chce ukryć treść przed osobami niepowołanymi, tak by odbiorca odczytał dany symbol i informację w nim zawartą. Aby odczytać dany symbol należy poznać jego znaczenie.

W proroctwie Jeremiasza Pan Bóg powiedział, iż każdy kto będzie szukał całym swoim sercem, temu będzie dane znaleźć: „A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam” Jer.29:13-14. Również w Nowym Testamencie Pan Jezus powiedział, iż każdy, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” Mat.7:7. Pan Bóg daje zrozumieć Swoje słowo każdemu, kto tego chce i kto jest gotów przyjąć, zrozumieć i wprowadzać je w życie.

Niestety same dobre chęci nie wystarczą. Ważniejsze od  intencji są czyny. Pan Jezus wysławiał Swojego Ojca Niebieskiego między innymi za to, że w Swej mądrości zakrył pewne rzeczy przed mądrymi tego świata: „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” Mat.11:25.

Więcej o tym, co powinno poprzedzać poznanie przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/120-czuwajcie-wiec-modlac-sie-caly-czas/

PRAWDZIWA MĄDROŚĆ

Słowa te nie oznaczają oczywiście, że poznanie Słowa Bożego nie będzie dane osobom dosłownie inteligentnym, lecz ubogim i prostym. Każdy, kto uchodzi we własnych oczach za mądrego i polegającego na własnym rozumie, zostanie zaślepiony i zamknięty we własnym egoizmie. Pan Bóg szuka ludzi, którzy są pokorni, prości, prostoduszni, którzy na pierwszym planie przedkładają czyjeś dobro nad swoje. Dla takich ludzi pierwszym punktem odniesienia jest zawsze bojaźń Boża, ponieważ jest ona mądrością, a stronienie od złego rozumem (Hiob.28:28).

Aby poznać i zrozumieć słowo, które Pan Bóg zostawił nam w Swoim Piśmie Świętym, przede wszystkim musimy upodobnić się do baranka, tak by być w pełni ufnymi, oddanymi i wiernymi, tak jak Pan Jezus. Wtedy będziemy w stanie zrozumieć to, co wcześniej było ukryte i niezrozumiałe. Czytajmy, przestrzegajmy i zachowujmy Słowo Boże, a zostaniemy umocnieni w Miecz Ducha, który jest symbolem Słowa Bożego: „Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” Ef.6:17.

„Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, A będę jej strzegł do końca. Daj mi rozum, abym zachował zakon twój I przestrzegał go całym sercem!” Ps.119:33-34.

Podziel się