Pan Jezus buduje świątynię w trzy dni

„Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję.”. Jaką świątynię Pan Jezus kazał zburzyć Żydom? Czy świątynię literalną, z której wypędził handlarzy i zwierzęta?

W Ew. Jana 2:13-21 ewangelista św. Jan opisuje jak Pan Jezus wypędził wszystkich handlarzy ze świątyni. Żydzi widząc to, mówili do niego: „Jaki nam znak pokażesz na dowód, że ci wolno to uczynić?”. Jezus rzekł im: „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję.”. Jaką świątynię Pan Jezus kazał zburzyć Żydom? Czy świątynię literalną, z której wypędził handlarzy i zwierzęta? Tak zrozumieli ci, którzy mu nie wierzyli. Dla nich ten znak był oburzeniem i zgorszeniem. Ewangelista Jan wyjaśnia nam w swojej ewangelii (Jan 2:21), że On mówił o świątyni ciała swego. Tak też zrozumieli słowa Pana Jezusa apostołowie.

W jaki sposób ciało Pana Jezusa było świątynią i dla kogo? Ciało Pana Jezusa było świątynią Ducha Świętego, którego otrzymał przy chrzcie w rzece Jordan (Mat. 3:16 — 17 „A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”.). Tak jak Chrystus tak i wszyscy naśladowcy Chrystusa wieku ewangelii (o czasu zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy) w chwili chrztu (całkowitego zanurzenia) otrzymują Ducha Świętego i w ten sposób stają się świątynią Bożą – jak nam wyjaśnia apostoł św. Paweł w 1 Liście do Koryntian 6:19 „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga (…)” (BT).

I taką świątynię Pan Jezus kazał Żydom zburzyć, czyli świątynię swego ciała. Żydzi zburzyli tą świątynię rękami Rzymian. „Arcykapłani” i przełożeni ludu wydali wyrok na Jezusa, jeszcze przed procesem i wykonali go rękami Rzymian. Doprowadzili do śmierci Pana Jezusa na Golgocie.

Pan Jezus z pewnością nie kazał by Żydom zburzyć tej świątyni, która była już odbudowana po zmartwychwstaniu, gdyż Pan Jezus zmartwychwstał jako istota duchowa (1 List św. Piotra 3:18 „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.”. Od tego czasu rozpoczął budowę duchowej świątyni, której stał się fundamentem i kamieniem węgielnym (List do Efezjan 2:20-22 „Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.”).

Duchowa świątynia jest odbudowywana przez cały wiek ewangelii (od zmartwychwstania po dzień dzisiejszy) i tej świątyni Żydzi nie są w stanie zburzyć.

Na ilustracji: Świątynia Heroda – James Tissot, źródło: Wikipedia

Podziel się