Do kogo się modlić?

Aby sprawdzić, do kogo należy się modlić, warto prześledzić odpowiednie przykłady Pisma Świętego. Tylko bowiem z tego źródła Chrześcijanin może czerpać wiedzę na temat Boga, jego wymagań i praktyki codziennego życia. W związku z tym chciałbym przede wszystkim zachęcić Cię do samodzielnego sprawdzenia i przeanalizowania wszystkich podanych poniżej wersetów Biblijnych – nie będę ich tutaj przepisywał w całości, natomiast podaję wskazówki, gdzie ich szukać. Dzięki temu sam zobaczysz, co Biblia, nasz najwyższy autorytet w sprawach wiary, mówi w interesującym Cię temacie.

Zgodnie z zaleceniem Jezusa, modlić należy się bezpośrednio do Ojca, w imieniu Jezusa:„A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. (…) Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was” (Jan.16:23-24,26). Zalecenie takie jest zgodne z Biblijnym opisem świata, zgodnie z którym Bój jest stwórcą wszystkiego (Mal. 2:10, 1 Kor. 8:6) a Jezus jest jedynym pośrednikiem, przez którego możliwy jest dostęp człowieka do Boga (1 Tym. 2:5).  W związku z tym, cześć, chwała i dziękczynienie należne jest Bogu jedynemu, jako spełnienie pierwszego przykazania (2 Moj. 20:3), zaś wszelkie prośby do Niego mają być przez wierzących Chrześcijan zanoszone w imieniu Jezusa (Jan. 16:23-24,26).

Warto wspomnieć, że w Piśmie Świętym mamy opisane nieliczne przykłady kierowania modlitw do Jezusa (Dz. Ap. 7:59), jednak był to raczej wyjątek, niż reguła.

Historie biblijne wskazują również, że nie jest stosowne składanie podziękowań należnych Bogu do aniołów. Przykładem tej zasady jest historia rodziców Samsona, którzy chcieli podziękować aniołowi za przekazanie im wiadomości, że będą mieli dziecko: „Wtedy rzekł Manoach do anioła Pańskiego: Chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. Anioł Pański odpowiedział Manoachowi: Choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł z twojej potrawy, lecz jeżeli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją Panu jako całopalenie” (Sędz. 13:15-16). Bóg posyła swych aniołów, by strzegli Jego wybranych, ale to u Boga należy szukać schronienia i dziękować Mu za opiekę, nie posłańcom: „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!” (Ps. 34:8-9). Warto jeszcze raz zwrócić uwagę na końcówkę zacytowanego wersetu: błogosławiony jest ten człowiek, który szuka schronienia nie u aniołów, lecz u Boga. Podobnie było w przypadku proroka Daniela, który został wrzucony do lwiej jamy za to, że modlił się do Boga: Bóg zesłał anioła, który go uratował, ale źródłem tego ratunku i Tym, któremu za to dziękował Daniel i król, był Bóg Najwyższy: „Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem (…) On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, On, który wyratował Daniela z mocy lwów” (Dan. 6:23-28).

W Nowym Testamencie ostrzeżenie by nie oddawać czci aniołom jest jeszcze wyraźniej zaznaczone. Wystarczy zacytować słowa Ap. Pawła zapisane w Kolosan 2:18  „Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim”. Oddawanie czci aniołom jest objawem cielesnego usposobienia. Podobnie gdy Ap. Jan widząc anioła padł mu do stóp, usłyszał ważne słowa napomnienia wskazujące komu mamy oddawać cześć także w modlitwie: „Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!”  (Obj. 22:9).

Co więcej, również sami aniołowie mają chwalić i wielbić Pana Boga (Ps. 148:2). Jeżeli zatem aniołowie mają chwalić i wielbić Boga, to gdybyśmy mieli się do nich modlić, równie dobrze moglibyśmy wielbić i modlić się do ludzi, którzy też mają wielbić Boga, tak samo jak aniołowie. Skoro jednak nie mamy modlić się do ludzi (Dz. Ap. 14:13-15), to nie mamy się modlić i do aniołów, gdyż są to istoty stworzone tak samo, jak ludzie (Rzym. 1:25).

Trudno powiedzieć, czy przez modlitwy do aniołów człowiek naraża się na bezpośredni wpływ demonów, ponieważ Biblia nic na ten temat wprost nie mówi. Z pewnością, nigdzie Biblia nie zaleca modlitw do aniołów, zaś wyraźnie wzywa do modlitw do Boga. Jest jednak kilka fragmentów Pisma które zdają się sugerować, że jeżeli po nawróceniu się nie będziemy dbać o stały kontakt z Bogiem, nie będziemy dbać o kształtowanie i strzeżenie swej duchowości we właściwy sposób, w oparciu o Słowo Boże, wówczas możemy dostać się pod wpływ szatana lub złych duchów (Mat. 12:43-45).

Podsumowując: zgodnie z poleceniem Jezusa i instrukcjami Słowa Bożego, powinniśmy modlić się wprost do Ojca (Mat. 6:9), a dzięki temu będziemy mogli wielbić Go w duchu i w prawdzie (Jan 4:23).

Podziel się