Dlaczego Jezus miał koronę cierniową na głowie?

Odpowiedź na to pytanie może być różna. Niektórzy powiedzą, że był to objaw bezmyślnego okrucieństwa Rzymian. Gdy jednak uświadomimy sobie, że „całe Pismo przez Boga jest natchnione” (2 Tym. 3:16) okaże się, że ten drobny szczegół Pańskiej męki ma swoje znaczenie. By zrozumieć dlaczego Jezus został ukoronowany akurat koroną cierniową, musimy się cofnąć do pierwszych kart Starego Testamentu. W 1 Mojżeszowej 3:17-18 czytamy, co symbolizuje cierń. „A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!  Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.” Wyraźnie widać, że ciernie są symbolem przekleństwa ziemi wynikłego z nieposłuszeństwa Adama. Potwierdza to Izajasz prorokując karę dla Izraela (Izaj. 5:6): „Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu.” (por. Hebr. 6:8). W takim razie korona cierniowa na głowie Jezusa Chrystusa mówi nam, że wykupił On z przekleństwa grzechu nie tylko Adama i jego potomstwo, ale także całe królestwo Adama – czyli ziemię.

Proroctwa opisujące Królestwo Boże na ziemi mówią, że ciernie będące skutkiem przekleństwa zostaną zastąpione Bożym błogosławieństwem (Mal. 3:19-20). Będzie to czas, gdy (Psalm 92:13) „Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu”. „Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć,  pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym.” – Izaj. 29:17-21. Szczególnie w okresie Wielkanocnym oczekujmy czasów zaprowadzenia Królestwa Chrystusowego, ponieważ Jego zmartwychwstanie dowodzi, że dana jest Mu wszelka moc na niebie i na ziemi. I sam wielki Król odkupionej ziemi w Mat. 25:34 daje nam nadzieję, będącą wspólnym pragnieniem wszystkich chrześcijan: „Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata”. Obyśmy wszyscy byli godni zostać dziedzicami Jego Królestwa, by w doskonały sposób Mu służyć.

Amen

Podziel się