Czy wiara jest darem Bożym?

„Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest” (Efez. 2:8).

Apostoł Paweł wskazuje w przytoczonym fragmencie listu do Efezjan, że zbawienie jest z Boskiej łaski. Słowo łaska oznacza dar, czyli to, co otrzymujemy, pomimo że nam się nie należy. Łaska nie jest zatem przejawem konieczności wykonania czegokolwiek ze strony Boga, nie oznacza też, że Boska sprawiedliwość wymagała uczynienia czegoś, jak również, że ktokolwiek inny domagał się jakiejś rzeczy od Boga. Świadczy ona raczej o Bożej miłości. Dla nas, zgodnie z powyższym oświadczeniem Apostoła Pawła, wynikiem Boskiej łaski jest zbawienie, które dokonuje się przez wiarę. W rzeczywistości wiara ta nie jest z nas. Gdy Apostoł stwierdza „to nie jest z was”, z pewnością ma on na uwadze właśnie wiarę. W pewnym bardzo ważnym znaczeniu wiara jest z każdej poszczególnej osoby. Jesteśmy zachęcani do tego aby mieć wiarę w Boga. Nie można jednak posiadać wiary za kogoś innego. Każdy człowiek musi mieć swoją własną wiarę w Boga. Zauważmy jednak, że w tematowym tekście znajdujemy myśl, że wiara to dar Boży.

W jakim zatem znaczeniu wiara może być z Boga? Może ona być z Boga w tym sensie, że każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Najwyższego Ojca. „Wszelki datek dobry, i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłościˮ(Jakub 1:17). Nasza wiara musi posiadać mocny fundament. Abyśmy mogli uwierzyć w pewną sprawę musimy wcześniej ją dobrze poznać. Posiadamy pewną wiedzę o Bogu i wiedza ta, dana nam z łaski, doprowadza nas do stanu wiary. Wiara w znacznej mierze opiera się na znajomości, która objawia nam Boski charakter. Pismo Święte (Boskie Objawienie) podaje nam pewne fakty dotyczące Boskich zamysłów. Dowiadując się, że te zamysły pozostają w harmonii z charakterem Bożym, stajemy się zdolnymi do uwierzenia w Jego obietnice, a wierząc w nie, jesteśmy w stanie w zgodzie z nimi postępować. To właśnie jest wiara.
Tak więc nasza wiara, chociaż jest z nas w tym znaczeniu, że musimy ją sami posiadać, jest także z Boga w tym sensie, że to On dostarczył potrzebne komponenty, z których wiara ma się składać.

Podziel się