Czy udowodnisz, że Jezus jest Mesjaszem?

Przyjście Mesjasza- zbawcy świata- opisane jest w Piśmie Świętym wielokrotnie. Aby móc Go w nim rozpoznać, należy na samym początku przyjąć aksjomat, że Pismo natchnione jest przez samego Boga i żadnej w niej rzeczy nie brak, wystarczy jedynie szukać: „Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie pozostaje bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i jego Duch je zgromadził.” Iz.34:16, „Całe Pismo przez Boga jest natchnione” 2Tym.3:16. By móc rozpoznać Mesjasza, trzeba wierzyć Pismu i się Go w nim doszukiwać.

Jak opisuje Mesjasza Stary Testament? Oto niektóre przykłady Mesjasza, jako króla, zwycięzcy i proroka.

„Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Zach.9:9

Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.” 5Mojż.18:15

SPODZIEWANIA ODNOŚNIE MESJASZA

Trzeba pamiętać, by na starotestamentowe zapisy o Mesjaszu nie patrzeć wyrywkowo, lecz całościowo. Co jeszcze o Nim jest napisane?  Mesjasz miał wiele wycierpieć.

„Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego.” Iz.53:2,3

Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową: Zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!” Ps.22:7-9

Za czasów działalności Pana Jezusa, Żydzi spodziewali się, że Mesjasz który do nich przyjdzie, przyłączy się do grona Uczonych w Piśmie, pochwali ich, że wspaniale przestrzegają Zakon, a także podejmie z nimi współpracę i wyzwoli Izrael spod władzy Rzymu jako nowy król Izraela. A myśmy (i wszyscy ówcześnie żyjący Izraelici) się spodziewali, że On odkupi Izraela” Łuk. 24:21.

CZY JEZUS TO MESJASZ?

Spróbujmy zatem w Jezusie zobaczyć  Mesjasza.

„Czy Chrystus [Mesjasz], gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż Ten ich uczynił? ” Jan.7:31.

Pan Jezus, swoimi cudami, uwiarygadniał swoje posłannictwo od Ojca Niebieskiego. Nie tylko pomagał utrudzonym ludziom, ale także wskazywał nauczonym w Piśmie, że dokonuje rzeczy o których oni byli przekonani, że będą dziełem Mesjasza. Np. uzdrowienie ślepego od urodzenia, wskrzeszenie Łazarza, uzdrowienie trędowatego, wypędzenie demona z człowieka niemego (To przykład tzw. cudów Mesjańskich).

„Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy?  Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest ewangelia.” Łuk.7:20,22.

Samo życie, uczynki i słowa Jezusa świadczyły, że nic nie mógłby zrobić od siebie, gdyby ta moc nie dana Mu była z góry od Pana Boga.

„Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy śleponarodzonego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić.” Jan.9:32,33

Spójrzmy co o Mesjaszu, powiedziała kobieta Samarytanka, której ze względu na narodowość poznanie Mesjasza się nie należało, lecz dane jej było z łaski: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce jego.” Jana4:25,26,41. Dlaczego Samarytanka uwierzyła, że Jezus jest Mesjaszem? Nie zobaczyła żadnego Jego cudu, lecz Jezus powiedział jak do tej pory toczyło się jej życie. A dlaczego uwierzyli współmieszkańcy? Dzięki nauce! Z czystym sercem dostrzeżmy w nauce, słowach Jezusa- przepowiedzianego Mesjasza!

Więcej o tym, jak ważny jest Mesjasz przeczytasz w artykule:
#82 Jak ważny jest dla nas Mesjasz?

POTRZEBA CHCIEĆ UWIERZYĆ

Jaki problem obserwuję w takiej postawie: „Jeśli mnie przekonasz, że Jezus jest Mesjaszem to uwierzę”?  Aby przyjąć Mesjasza, trzeba mieć otwarte serce. Jeżeli nie doszukujesz się Go w Piśmie, lecz oczekujesz, że ktoś będzie Cię do tego zachęcał przytaczając argument za argumentem, niestety taka postawa może doprowadzić Cię do konkluzji, że uzasadnienie jest nieprzekonujące. Taka postawa zilustrowana jest słowami  Rzekli tedy do niego: Jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli tobie?” Jan.6:30. Oczekiwanie znaku, argumentu większego od tego, który został ukazany w postawie, słowach i uczynkach Jezusa, musi wystarczyć. Jeśli jest to dla Ciebie wciąż za mało, w przyszłości zrozumiesz.

Pismo mówi: Żydzi znaków się domagają” 1Kor.1:22, Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie Jan.4:48, Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” Jan.20:29.

Jeśli w obecnych czasach, Słowo Boże nie przekona jakiegokolwiek człowieka, że Jezus jest przepowiedzianym Mesjaszem, który miał przyjść- mamy pocieszenie w Piśmie, że wszyscy przyjdą do poznania Prawdy w czasach odnowienia wszystkich rzeczy-

„Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym.” Zach.12:10.

Jezus Chrystus pokazał wszystkim idealny wzór postępowania, nigdy nie zgrzeszył i został przyjęty przez Ojca. Cały Boży Plan skupia się właśnie w Nim, gdyż został przewidziany jeszcze przed założeniem świata. To On, żyjąc na ziemi pokazał, że najpierw należy cierpieć, aby potem móc królować.

Przez wiele ucisków musimy wnijść do królestwa Bożego” Dz.Ap.14:22.

TRZEBA ODRZUCIĆ DOGMAT TRÓJCY

Trzeba odrzucić poglądy powszechnego chrześcijaństwa. Dogmat Trójcy wprowadza zamieszanie pomiędzy monoteizmem a triteizmem. Dla przeciętnego chrześcijanina różnica pomiędzy 3 osobami a 3 istotami jest nie do zrozumienia. Skoro różnica ta pozostaje tajemnicą będącą poza możliwością zrozumienia, tym bardziej nie da się jej wytłumaczyć osobom spoza kręgów kultury chrześcijańskiej. Niechrześcijanie nie potrafiąc zrozumieć istoty „chrześcijańskiego” Boga odrzucają poselstwo Biblii i kierują się ku swoim zrozumiałym dla nich bogom. Tymczasem podwaliną pozwalającą zobaczyć w Jezusie Mesjasza są fundamentalne dla każdego Żyda słowa: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!” (5Moj.6:4, Mar.12:29).

Więcej o proroctwach, które wypełnił Jezus przeczytasz w artykule:
zbawienie.pl/proroctwa-o-smierci-pana-jezusa/

Podziel się