Czy Stary Testament to tylko historia?

Nawet ktoś, kto nie interesuje się Biblią, odpowiadając na to pytanie powiedziałby, że ta księga to znacznie więcej niż tylko zapis historii, gdzie główną rolę odgrywa jeden naród. Dla nas, którzy wierzymy, że Biblia to Boży przekaz dla człowieka i znamy nauczanie zawarte w Nowym Testamencie, Stary Testament ma bardzo wielkie znaczenie. Wraz z Ewangeliami i listami apostolskimi jest on nierozłączną całością Bożego poselstwa do człowieka, prowadzącym go do zbawienia. Jeśli spojrzymy jak wiele razy jest on cytowany na kartach Nowego Testamentu, nie będziemy mieć żadnych wątpliwości co do jego roli i znaczenia. Wszak apostoł Paweł napisał:

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” 2Tym.3:16-17.

Podobnie i Apostoł Piotr pisząc: „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę” 2Piotr.1:3, w czasie kiedy jeszcze nie było kanonu Nowego Testamentu, wskazywał na znaczenie Biblii w takim kształcie, w jakim ona wówczas istniała. Znajdujemy to także w kolejnych słowach jego listu: „Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” 2Piotr.1:19-21.

Więcej o Duchu Świętym przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/115-dzien-wylania-ducha-swietego/

CZYM JEST STARY TESTAMENT?

Stary Testament to przede wszystkim objawienie Pana Boga człowiekowi, poczynając od pojedynczych osób, poprzez cały naród, aż dla wszystkich tych, którzy chcą wierzyć, że Bóg jest i że ma Swój zamysł, który konsekwentnie realizuje. W Starym Testamencie poznajemy Boga jako najwyższą istotę o wspaniałych cechach. Jako Wszechpotężnego Stwórcę wszystkiego (moc), co jest zaplanowane, zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach (mądrość) i realizowane w miłości, której podstawą jest sprawiedliwość. To na kartach Starego Testamentu poznajemy Pana Boga jako Prawodawcę i realizatora tego prawa, karzącego przestępców, ale pełnego miłosierdzia.

Choć dla wielu czytających Stary Testament, pełen realistycznych opisów codziennego życia, w tym i krwawych konfliktów międzyludzkich, twardego postępowania wielu znanych mężów, odbierany jest jako relacja przedstawiająca Boga Izraela jako Boga surowego, a może nawet okrutnego, to na tych samych kartach znajdujemy przykłady Jego wielkiego miłosierdzia. Chyba najwyraźniej widać to w szeroko opisanej historii Dawida, którego życie było pełne i tych pięknych momentów, jak i tych kiedy powinien umrzeć ze względu na przestępstwo wobec Bożego prawa. A jednak Pan Bóg okazywał mu miłosierdzie znając jego serce. I Dawid potrafił to docenić. On to napisał: „Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy!” Ps.32:1-2.

Więcej o Piśmie Świętym przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/124-biblia-jest-prawdziwym-dzielem-bozym/

STARY TESTAMENT POKAZUJE JAKI JEST PAN BÓG

Słowa bardzo dobrze znane, bo to od nich Apostoł Paweł zaczyna wykład o usprawiedliwieniu pisząc list do braci w Rzymie. Również nasz największy autorytet, Syn Boży Jezus, kiedy mówił o Swoim Ojcu odnosząc się do zapisów Starego Testamentu, mówiąc o prawie Bożym danym Izraelitom, wskazał na sedno Bożego zamysłu i Jego charakteru:

„Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz” Mar.12:29-31.

Odpowiedź rozmówców Jezusa świadczy o tym, że i oni wiedzieli i rozumieli to, że Pan Bóg jest przede wszystkim Bogiem miłości i takiej postawy oczekuje od całego Swojego rozumnego stworzenia.

OBRAZ RZECZY PRZYSZŁYCH

Stary Testament to również zapis rzeczy przyszłych ujęty w formę ilustracji, ale specyficznej. Autor Listu do Żydów zwracając się do tych, którzy dobrze znali Zakon z jego rozlicznymi przepisami, napisał: „Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy” Hebr.10:1, przez co tłumaczy, że zapisy prawa Mojżeszowego, również i proroctw, wskazywały na kogoś większego i coś ważniejszego. Ale nie zawierały one dosłownego i szczegółowego opisu, takiego jaki moglibyśmy wyczytać patrząc na zdjęcie czy czytając dokładną instrukcję. Cień nie ukazuje wszystkich szczegółów i nie mieni się feerią barw, ale gdy mu się przyjrzymy, możemy dostrzec to, co najważniejsze. A kiedy światło może się zmieniać padając z różnych kierunków, wtedy i cień objawia wiele szczegółów.

Tak i my korzystając ze światła nauczania Pana Jezusa, Jego apostołów i tych, którzy zostali do nas posłani, a także wiedząc, że właściwe poznanie i zrozumienie Bożego przekazu zależy od daru Jego ducha, który wprowadza we wszelką Prawdę, możemy się cieszyć zrozumieniem zamysłów Bożych. Tych, które już zostały zrealizowane w naszym Panu, tych, które realizują się obecnie (wybór Kościoła) i tych, których realizacji jeszcze oczekujemy. A mamy o tyle łatwiej, że możemy korzystać z tego, co nasi poprzednicy zrozumieli i nam przedstawili.

Więcej o wodzach wiary przeczytasz w artykule:

STARY TESTAMENT TO HISTORIA

Wracając do tematowego pytania powiemy, że Stary Testament to w dużej mierze historia. Ale historia napisana w niezwykły sposób. Napisana wielowymiarowo. Pokazuje on nam najdalszą przeszłość, której żaden człowiek nie mógł być świadkiem, bo nikt z ludzi nie towarzyszył Stwórcy wtedy, gdy z nicości wywiódł materię i nadał jej kształty oraz stworzył żywe organizmy od najprostszych form aż do człowieka. To historia człowieka utrwalona zapewne w przekazach ustnych i zapisana wtedy, gdy mogła już w takiej formie funkcjonować. To zapis codzienności i niezwykłych, ważkich wydarzeń spisywanych zarówno z perspektywy tych, którzy byli ich świadkami jak i tych, którzy znali je z przekazów swoich przodków.

Szczegółowe opisy z czasów Dawida i innych królów izraelskich były zanotowane przez ich naocznych świadków, ale wydarzenia z czasów patriarchów zapewne przetrwały w opowieściach, będąc zapisane wówczas, kiedy sporządzano spójny zapis historii ludzkości. Jednak możemy być pewni, że jest to zapis rzetelny i prawdziwy, ponieważ zadbał o to sam Pan Bóg, kierując swoim Duchem tych, którym polecono utrwalić w formie pisemnej to wszystko, co miało służyć ludziom jako świadectwo dzieła Bożego między nimi.

Stary Testament to historia spisana wtedy, kiedy jeszcze historią nie była. To historia zapisana w formie proroctw, których wypełnienie w czasie spisywania należało do przyszłości. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, że wiele z nich to już historia, gdyż wypełniły się w przeszłości. Można by przytoczyć niektóre z nich jak choćby te dotyczące niewoli babilońskiej i przywrócenia z niej, czy te bliższe naszym sercom mówiące o przyjściu Mesjasza i Jego losach. Wiele z nich to podwójna historia. Jak powiedział psalmista w Psalmie 62:12: „Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. „

PODWÓJNE WYPEŁNIENIE PROROCTW

Wiele z proroctw ma swoje podwójne wypełnienie. To, co zapowiadały, zrealizowało się w przeszłości, ale i realizuje się współcześnie, czy też znajdzie swoje wypełnienie w przyszłości. Tu możemy wspomnieć choćby na proroctwo z księgi Ezechiela 37 rozdziału, które nazywamy proroctwem o dolinie suchych kości. Proroctwo, a w zasadzie widzenie, które miał Ezechiel w początkowym okresie niewoli babilońskiej, dawało nadzieję na przywrócenie Izraelitów do swojej ziemi i odbudowanie ich państwowości, które wypełniło się kiedy ta niewola dobiegła końca. Jednak dosłowne jego wypełnienie obserwujemy współcześnie. Oczekujemy przecież na pełną realizację Bożej obietnicy dotyczącej cielesnego narodu izraelskiego, a poprzez nich zaprowadzenie Królestwa na całym świecie.

Stary Testament to wspaniały przykład dobrego ustawodawstwa. Prawa, które nadał sam Stwórca. Prawa, które zapewniały właściwe relacje pomiędzy człowiekiem i Bogiem, i – co równie ważne – właściwe relacje pomiędzy ludźmi. Prawa, które brały w obronę słabszego, ale nie stawiały go w uprzywilejowanej pozycji. Prawa, które zapobiegały rozwarstwieniom społecznym i nadmiernym dysproporcjom pomiędzy tymi, którym wiedzie się dobrze, a tymi, którzy gorzej radzą sobie w życiu.  Prawa, które inspirowały i inspirują po dziś dzień wszystkich ustawodawców.

Stary Testament ma jeszcze wiele innych wymiarów. Spełnia on funkcje dydaktyczne, o czym wspomniałem na początku cytując Apostoła Pawła. Opisuje przykłady postaw ludzkich, postępowanie jednostek, pokazując jakie niesie to za sobą skutki. Dokonuje oceny tak, że nie pozostawia wątpliwości co jest dobre, a co złe. Widząc wiarę mężów Starego Testamentu i ich doświadczenia możemy z tego skorzystać i postępować tak jak oni w chwilach, kiedy przychodzą na nas trudności.

Więcej na temat prawa przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/113-prawo-pochodzi-od-pana-boga/

NAUKA POCHODZI Z PISMA ŚWIĘTEGO

Stary Testament ma również wymiar „podręcznika” socjologii opisując działania ludzi wpływowych i reakcje społeczne, ścieranie się postaw i poglądów kształtujących społeczności, wpływających na ich rozwój lub upadek. Jednym z takich pouczających przykładów jest historia Absaloma. Tego jak działał, z jakich mechanizmów społecznych korzystał i jakie były tego skutki.

Stary Testament stanowi nieoceniony element kultury ludzkości zawierając w sobie utwory najwyższych lotów. Zawiera on w sobie różne formy literackie, od bajki Jotama o królu drzew (Sędz.9:6-20) poprzez epickie opisy wielkich wydarzeń, po wspaniałą poezję. Dzieła te wywierały i wciąż wywierają wpływ na twórców, czy to pisarzy, poetów czy też malarzy inspirując ich do tworzenia dzieł będących choćby ilustracjami wizji opisanych w proroctwach. Nawet inspiruje inżynierów, którzy czytając opisy starotestamentalne projektują różnorodne konstrukcje.

Stary Testament jest Księgą o wartości nie do przecenienia, która wywarła i wciąż wywiera wpływ na wielu ludzi. Przetłumaczona jest jak żadne inne dzieło na prawie wszystkie języki świata i wydana w milionach egzemplarzy. Doceńmy to, że możemy ją czytać w rodzimym języku i korzystajmy z tej możliwości pamiętając na słowa apostoła Pawła: „Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” 2Tym.3:14-15.

Podziel się