Czasy Ostateczne: Pilnuj siebie samego i nauki

GRZECH SODOMY- ZMIANY SYSTEMOWE

Bardzo wyraźnie widoczne w obecnym czasie są zmiany dotyczące ludzkich wartości. Rozwój technologii także gna w zawrotnym tempie. Ziemia rzeczywiście „rozjaśniła” się od blasku obecnego już Zbawiciela: „Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku” Obj.18:1. Co ciekawe jednak, gdy Pan Jezus odpowiada na pytanie faryzeuszy dotyczące Jego powrotu, porównuje je do czasów bardzo odległych:

„A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota: Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali.”Łuk.17:26-28.

Jezus odpowiada, że czas poprzedzający przyjście Królestwa będzie podobny do dni Noego czy Lota. Zauważamy, że dni Syna Człowieczego, które rozumiemy jako czas niewidzialnej obecności Zbawiciela na ziemi, Jezus nie przedstawia jako momentu, a raczej jako większy przedział czasu. Obecnie ludzie także pochłonięci są swoimi obowiązkami, żyją codziennością, nie dostrzegają wypełniających się proroctw, a ich życie toczy się normalnym torem. Pójdźmy z tym tematem o krok dalej. Pan w rozmowie z Abrahamem powiedział (1Mojż.18:20), że ciężki jest grzech Sodomy i Gomory.Na czym ten grzech polegał? Przeczytajmy Ezech.16:49: „Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego.”

Więcej o przyjściu Króla przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/105-krol-twoj-przychodzi-do-ciebie/embed/#?secret=o9UklOmplW
ŚWIATOWA WOLNOŚĆ

W powyższym fragmencie ukazane zostały cztery główne grzechy Sodomy. Pycha i samolubstwo, o których mówiliśmy już wcześniej. Pozostałe dwa grzechy to dostatek chleba i beztroskie, spokojne życie. Kto by pomyślał, że takie elementy mogą prowadzić do grzechu. Jak to wygląda obecnie? Na świecie jest ogromna nadprodukcja żywności. W sklepach mamy setki towarów do wyboru. Społeczeństwo jest coraz bogatsze. Z drugiej strony słyszymy o ogromnym problemie głodu. Szacuje się, że około miliarda osób obecnie cierpi z powodu głodu. Inne zatrważające dane podają, że rocznie na świecie marnowane jest około 1,3 miliarda ton żywności, czyli aż 1/3 produkowanej żywności. Taka ilość w zupełności zaspokoiłaby potrzeby ludzkości i rozwiązałoby problem głodu. Są coraz większe rozbieżności majątkowe. Jak podają dane, już 8 najbogatszych ludzi na świecie ma majątek równy tyle, co 3,6 miliarda ludzi na świecie. To wszystko pokazuje, jak spada wartość człowieka. „Syty depcze plaster miodu, lecz głodnemu nawet gorycz jest słodyczą” Przyp.Sal.27:7.

Idźmy dalej. Panujący dobrobyt w Sodomie doprowadził do lenistwa i niemoralnego życia. Co się dzieje teraz? Wszechobecna wolność i tolerancja doprowadziły do tego, że homoseksualizm, rozwody, cudzołóstwo stają się normalnością. Takie postawy są wręcz reklamowane. Potwierdza to Prorok Izajasz: „Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek jak Sodomczycy, nie ukrywają go. Biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście”Iz.3:9.Gdy włączymy telewizję, ciężko nam będzie znaleźć program, który nie pokazuje takich zwyrodnień. Takie postawy Biblia wyraźnie nazywa grzechem. Mówienie o tym w ten sposób uważane jest za bycie nietolerancyjnym. Granica między tym co dobre, a co złe coraz bardziej się zaciera.

KOMPROMIS ZE ŚWIATEM?

Biblia mówi: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne” 1Kor.10:23,oraz:„wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymajcie, wszelkiego pozoru zła unikajcie”1Tes.5:21.Każdy z nas powinien umieć wprost powiedzieć, co jest dobre, a co złe. Niestety ta światowa wolność zaczyna także dotykać ludzi wierzących, przez co przymyka się oko na coraz więcej rzeczy. Bardzo modne robi się tak zwane „luźne chrześcijaństwo”. Z jednej strony ktoś może chcieć być blisko Boga, kierować się Jego zasadami, ale jednocześnie trochę pokorzystać z rozkoszy tego świata. Tak się nie da. Jak czytamy w liście:„Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga” Jakub.4:4. Nie można iść na kompromisy ze światem, bo Bóg wymaga jednolitości i odcięcia się od grzechu.

Należy dbać o to aby nasza służba była taka jak Apostoł Paweł radzi braciom w Rzymie –żywa, święta i miła Bogu (Rzym.12:1). Krótko wspomnijmy o beztroskim spokoju. Od czasu wojen światowych mamy najdłuższy okres ogólnoświatowego pokoju. Ten beztroski spokój trwa mimo wielu napiętych sytuacji na świecie. Coraz trudniej władzom panować nad porządkiem i pokojem. Ludzie nie są świadomi nadchodzącego Wielkiego Ucisku, a tylko nieliczni będą mogli ujść przed tymi wydarzeniami- Kościół Boży.

FAŁSZYWA NAUKA I NAUCZYCIELE

Następnym aspektem widocznym w czasach ostatecznych jest działalność i wpływ fałszywych nauk i zwodzicieli. „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku” 1Tym.4:1-2.

Mimo, że religia traci na znaczeniu, to powstało mnóstwo różnych ugrupowań prezentujących najrozmaitsze poglądy. Niestety w wielu przypadkach wiąże się to z błędem. Trójca, piekło, dusza nieśmiertelna czyli rzeczy, które kompletnie przeistaczają istotę i charakter Boga to krok w tył w duchowym rozwoju. Bardzo niebezpiecznymi zjawiskami obecnych czasów są ruchy ekumeniczny i charyzmatyczny.Nie da się wspólnie budować, jeśli nie mamy tej samej podstawy. Nie można budować na różnych fundamentach, albo mówić tylko o tym co łączy, a nie dzieli.

Drugim ważnym fragmentem w tym kontekście jest fragment: „A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić” 2Tes.2:9-10.Znaki i cuda były wykorzystywane przez Jezusa i Apostołów na początku Wieku Ewangelii do krzewienia Prawdy. Dzięki temu wielkie rzesze ludzi przyjmowały Ewangelię do serca. Ale wraz ze śmiercią Apostołów, także znaki i cuda się skończyły. Potwierdza nam to zapis zEwangelii Jana: „Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać” Jan.9:4.Symboliczna noc Wieku Ewangelii trwa i widzimy jak mądrze i sprytnie działa nasz największy przeciwnik. Teraz to on podstępnie wykorzystuje rzekome uzdrowienia i dary ducha. Są to bardzo niebezpieczne zjawiska. Naszym obowiązkiem jest głoszenie innym Prawdy. Dzielmy się tym dobrem, które mamy.

Więcej o cudach przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/4a-sprawdzian-darow-ducha-swietego/embed/#?secret=5dxT0zVGtW
PATRZCIE NA DRZEWO FIGOWE

Kolejnym ważnym znakiem czasów końca jest naród Izraelski. Naród wybrany, szczególny dla Boga, nazwany w „synem pierworodnym” (2Moj.4:22).Niestety Żydzi wielokrotnie buntowali się przeciwko Bogu. Mimo to, właśnie do nich przyszedł Zbawiciel: „Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli” Jan.1:11. Jest to naród, który mimo że został odrzucony przez Pana Boga na długie lata, to Bóg przywraca go do łaski. Jezus powiedział, że mamy patrzeć na drzewo figowe:

„Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże” Łuk.21:29-31.

Bardzo ważne w kontekście Izraela jest proroctwo o dwójnasobie karania (Iz.40:2, Zach.9:9-12),a także proroctwo o dolinie suchych kości (Ez.37).

Widzimy, że okres Izraela został podzielony na czas łaski i niełaski. Dwa równe okresy czasu, w których punktem przełomowym jest śmierć Jezusa. Wraz ze śmiercią Naszego Pana, rozpoczął się czas niełaski Izraela, gdzie na długie lata kraj ten zniknął z mapy świata. Taki stan nie miał oczywiście trwać wiecznie.

ODRODZENIE IZRAELA

W 1878 roku skończył się czas niełaski. Wtedy to odbył się kongres berliński, gdzie ówczesny premier Anglii, Żyd z pochodzenia, wypowiedział się między innymi w kwestii Żydowskiej. Od tego czasu proroctwo o dolinie suchych kości zaczęło się wypełniać. Powstał szum, a martwe dotąd kości poruszyły się. Kulminacyjnym punktem był 14 maja 1948 roku, gdzie Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podjęło uchwałę o utworzeniu Państwa Żydowskiego. Z narodu, który był pozornie umarły, zaczęło się wyłaniać prężnie rozwijające się państwo.

„I będą mówić: Ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden; a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że Ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone; Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię” Ezech.36:35-36.

Pan Bóg za sprawą Swojego Syna sprawił, że to co dla świata wydawało się niemożliwe, stało się faktem. „I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było” Ez.37:8.Obserwując Izrael widzimy ich jako naród. Niestety w dalszym ciągu nie ma w narodzie „ducha”. Powstała społeczność Izraelska jest jeszcze daleko od Boga i minie jeszcze jakiś czas, zanim uświadomią sobie swój błąd, jakim było skazanie Pana Jezusa na śmierć. „Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka” Zach.12:10.Patrzmy więc na Izrael, jako jeden ze zwiastunów Królestwa. „Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?” Rzym.11:15.

Więcej o Izraelu przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/50b-zydzi-i-izrael-w-obecnym-czasie-drzewo-figowe/embed/#?secret=goEyEqScye
PODSUMOWANIE

Żyjemy w bardzo specyficznych czasach, gdzie pieniądze i układy są stawiane w hierarchii wyżej niż ludzie. W czasach, gdzie wartości Biblijne są pomijane, a postawy grzeszne propagowane. Jest możliwość wygodnego życia, albo życia zgodnego z naukami Biblijnymi, przeciwnego do postaw tego świata. Z jednej strony można powiedzieć, że są to błogosławione czasy, bo nie widać takich doświadczeń, prześladowań jak w pierwotnym Kościele. Te prześladowania spajały ludzi i motywowały do życia z Bogiem. Z drugiej strony widać, że szatan jakby zmienił trochę strategię działania. Przeciwnik krąży wokoło i szuka kogo by pożrećoferując pokusy i różnego rodzaju zjadacze czasu na każdym kroku, zamiast życia z Bogiem. Przeciwnik robi wszystko żeby odciągnąć od Boga.

Dzięki łasce Bożej istnieje możliwość osiągnięcia czegoś więcej. Tak jak na przestrzeni całego Wieku Ewangelii, tak wciąż wybiera się wspaniała klasa Kościoła. Z historią Sodomy związane są losy dwóch bohaterów. Na głos Boży dwóch mężów opuściło Ur Chaldejskie- Abraham i Lot. Później ich drogi się rozeszły. Bądźmy jak Abraham, który zrezygnował z bogatej krainy i tak jak on połóżmy swoją wiarę i energię w Bożych obietnicach odcinając się od ziemskich rzeczy. Jest to bardzo dobra postawa, ale wymagająca wielu poświęceń i wyrzeczeń. Unikajmy postawy Lota, który wybrał bogate tereny do życia, ale blisko złej Sodomy. Nawet na przykładzie tej historii widzimy, że pokładanie nadziei w bogactwach i wygodach tego świata prowadzi do grzechu.

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje” Mat.6:19-21.

PINUJ SIEBIE SAMEGO I NAUKI

Nasze życie na ziemi jest znikome, ale dzięki zasłudze Jezusa mamy możliwość osiągnąć wspaniałe obietnice. Bądźmy tutaj przechodniami, zmierzającymi do Nieba. Ustawmy nasze priorytety na rzeczy duchowe. „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może” Filip.3:20-21.W nagrodę za wytrwanie aż do śmierci, Bóg da żywot wieczny, Boską naturę i udział w ciele Chrystusowym.

Kilka rad jak postępować: „Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył” 2Tym.3:14. „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” 1Tym.4:16.Pilnuj siebie samego i nauki – dwa ważne elementy, na których należy budować zbawienie. One muszą iść ze sobą w parze. Badajmy samych siebie, aby nie okazało się, że któryś z wymienionych grzechów jest naszym problemem. Pobudzajmy się wzajemnie do dobrych uczynków.

Obserwujmy również to, co się dzieje wokół nas. Patrzmy na znaki, które wskazują nam na nadchodzące Królestwo Boże. „Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom” Amos.3:7.Cieszmy się, że mamy możliwość zagłębiać się w Boży Plan.

„Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym” Łuk.21:34-36.

Czuwajmy, módlmy się, pilnujmy siebie. Stoimy u progu tego Wieku z ogromną nadzieją na przyszłe życie wieczne i udział w Królestwie Bożym.

Podziel się