Co trzeba uczynić żeby być zbawionym?

Najpierw trzeba poznać Boga i Jego Syna a także Jego wolę względem nas, plan zbawienia, czyli plan uwolnienia od śmierci. Jaki jest pierwszy warunek do zrozumienia Bożego planu zbawienia człowieka?

Zanim możemy poznać BOGA i zrozumieć Jego wielki plan, najpierw musimy uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają ( List do Hebrajczyków  11: 6 ). Lecz jak możemy uwierzyć? Musimy najpierw posiadać pewną znajomość. A skąd wiemy, że istnieje wszechmocny BÓG? Rozejrzyjmy się wkoło nas na pospolitsze rzeczy i poznajmy, bo dzieła Jego widzialne świadczą o niewidzialnych.„Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,” (Rzym. 1:19-20)

Jakie są dowody na istnienie Najwyższej Istoty, czyli STWORZYCIELA?

Spójrzmy na kwiaty w naszym ogródku. Z tej samej ziemi wyrastają różne kwiaty, rozmaicie ubarwione. Także z tej samej ziemi wyrastają najrozmaitsze drzewa, przynoszące różne owoce we właściwych sobie porach roku. Jakaś mądrość nadludzka musiała uporządkować te rzeczy. Spójrzmy  na szerokie pola, niebotyczne góry, długie rzeki, a potem na olbrzymi ocean, przedstawiający nieograniczoną siłę, na falach którego majestatycznie płyną statki. Czy nie jesteśmy skłonni do wniosku, że była to mądra Istota, która stworzyła te rzeczy, Istota większa niż wszystko co widzimy, istota większa od człowieka!

A teraz zwróćmy oczy nasze na bezkresne przestworza nieba i zliczmy, jeśli możemy, wszystkie gwiazdy i planety, spokojnie przesuwające się po firmamencie. Wiele z nich jest większych od naszej ziemi, a jednak każda obraca się bez żadnego łoskotu, nie zbaczając ze swej drogi. Zapewne nie powstały one przypadkowo, lecz każdy rozsądny umysł musi przyznać, że rozmieszczone zostały przez większego od siebie STWORZYCIELA.

Gdy król Dawid spoglądał na te cuda stworzenia, był tak zachwycony wielkością BOGA, że napisał; „ Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie masz języka ani mowy, gdzieby z głosu ich słychać nie było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich”-              (  Psalm 19: 2 – 5)

Organizm człowieka udowadnia istnienie Najwyższej Istoty.

Zastanówmy się nad człowiekiem, co za wspaniałym mechanizmem jest jego ciało! Podtrzymuje je kościsty szkielet. W ciele są mięśnie, które trzymają części ciała we właściwych miejscach: nerwy, które, niby sieć elektryczna, rozsyłają rozkazy z mózgu do wszystkich jego części. Człowiek ma zdolność rozumowania, opracowywania i wykonywania swoich planów.

Która tedy maszyna może dorównać organizmowi ludzkiemu pod względem złożoności i funkcjonowania? Któż więc jest Stworzycielem tej wspaniałej istoty? Musimy przyznać, że była pierwsza Przyczyna, która puściła w ruch wszystkie widzialne, jako też i niewidzialne rzeczy we wszechświecie. Kto jest tą Pierwszą Przyczyną? BÓG WSZECHMOGACY i wszechmocny BÓG WSZECHŚWIATA.; 1 Księga Mojżeszowa 17 : 1;    2 Księga Mojżeszowa 6 : 3, 20 : 2 – 5 )

Czy można udowodnić   z  Pisma Świętego istnienie PANA BOGA ? O Nim pisał Dawid w Psalmie 90 : 2 „Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże”. Jest ON Wszechmocnym BOGIEM i nie ma innego ponad Nim, ani też nikt inny nie może posiadać Jego Chwałę i dostojeństwo. ( Księga Izajasza 42 : 8 . Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

Jest ON wszechmądrym STWORZYCIELEM wszystkich rzeczy ( Księga Izajasza  40 : 28, 1 Księga Mojżeszowa 1 : 1 ).

Po działalności Boga w odniesieniu do swoich stworzeń, możemy poznać Jego charakter, który objawia się w czterech przymiotach: sprawiedliwość, moc, miłość, mądrość ( Księga Ezechiela 1 : 5 – 6 ). Przymioty te działają zawsze w harmonii ze sobą, a we właściwych czasach i chwilach ON je objawia. Był czas, kiedy BÓG specjalnie okazywał te przymioty rodzajowi ludzkiemu.

  1. Jak okazała się  Boska Sprawiedliwość? Jego sprawiedliwość okazaną była przez nałożenie kary na ludzkość za przekroczenie Jego prawa
  2. Jak BÓG okazał swą moc? Moc w znamienny sposób okazała się w Potopie, który zniszczył wszystkie rzeczy na ziemi.
  3. Jak okazana była miłość Boża? Jego miłość objawiła się specjalnie w ofierze najdroższego skarbu serca Jego, umiłowanego Syna, aby ludzkość mogła mieć sposobność ubiegania się o życie.
  4. Jakim sposobem objawiła się mądrość Boża? Jego mądrość przejawia się w wielkim PLANIE, doświadczenia i zbawienia człowieka stopniowo rozwijanym i pokazywanym ludziom. Jego przymioty nie mają granic!
  5. Czy mamy jakiś dowód, że BÓG przewidział koniec na początku? Jest ON tak mądry, że przewidział koniec na początku i nakreślił wielki plan z najdrobniejszymi szczegółami; „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.” (Izajasza. 46:9-11)

Podziel się