„Bo okup za duszę jest zbyt drogi”

OFIARA OKUPOWA PANA JEZUSA

Skupmy się dzisiaj na temacie podstawowym. Swoje przekonania religijne dobrze jest oprzeć na solidnym fundamencie, najlepszym jaki istnieje, czyli na PIśmie Świętym. Chciałbym opowiedzieć Wam o nauce, którą nazywamy „Okup”. Dla wielu z nas odpowiednie zrozumienie ofiary naszego Pana jest głównym kryterium braterstwa, jest też fundamentalne w kontekście tego, jak wyglądamy w oczach Boga. Przy pomocy Pańskiej chciałbym powyższe pojęcia zdefiniować, wskazać na ich podobieństwa i różnice, jak też ocenić czy są to tematy bliskie nam na co dzień. 

Ktoś mógłby jednak zapytać, po co mówić ciągle o tym samym? Lub po co pisać artykuły dotyczące powtarzających się zagadnień i argumentów? Z pomocą przychodzi święty Piotr w pierwszym swoim liście rozdział 3 werset 15:

„Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej” 1Piotr.3:15.

ZAWSZE GOTOWI

Postawmy sobie pytanie: czy bylibyśmy w stanie opowiedzieć komuś o okupie, o największym dziele i najpiękniejszym planie jaki powstał? Czy bylibyśmy w stanie w przystępny sposób opowiedzieć w pracy, w szkole, na uczelni, jak to się stało, że kiedyś ludzie umierali, a z naszej perspektywy teraz po prostu zasypiają? Jak to jest, że Pan Bóg wymyślił taki plan, aby ludzie mimo obecnie grzesznej natury, mogli żyć w przyszłości jako doskonali? 

Kolejnym świadkiem, który potwierdza, że warto powtarzać tematy podstawowe jest apostoł Paweł, który w liście do Filipian, rozdziale 3 a wersecie 1 pisze:

„Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem” Filip.3:1.

Skoro Apostołowi Pawłowi nie nudziło się, ani nie było mu ciężarem mówić „ciągle o tym samym”, to i nam nie powinno. Dobrze jest mieć przecież opanowane podstawy- twardy i stabilny grunt pod nogami, aby czuć się bezpiecznym. W tym artykule chciałbym zastanowić się nad kilkoma aspektami:

DLACZEGO JAKIKOLWIEK OKUP BYŁ POTRZEBNY?

Wiele mamy zapisów, które mówią bardzo jasno i dobitnie: „Zapłatą za grzech jest śmierć” Rzym.6:23. Pan Bóg powiedział do Adama również bezpośrednio. „Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” 1Moj.2:17. Wszyscy wiemy jak potoczyła się ta historia. Adam przestąpił boski zakaz, rozpoczynając tym samym degradację rasy ludzkiej. Od tego momentu człowiek oddalał się od Boga. Każde kolejne pokolenie było coraz bardziej grzeszne i upadłe. Apostoł Paweł powiedział: „w Adamie wszyscy umierają” 1Kor.15:22.

Więcej o okupie przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/108-aby-sluzyl-i-oddal-zycie-swoje-za-okup/embed/#?secret=58jiIwANO8

Po rodzicach dziedziczymy różne zdolności, ale otrzymujemy również ułomności: „Sprawiedliwego nie ma ani jednego” Rzym.3:10. Pan Bóg jednak kocha człowieka i nie chce aby umierał. Pan nie chce aby człowiek umierał, co potwierdza prorok: „Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie” Ez.18:32.

Co miał zatem zrobić Pan Bóg, aby nie skazywać całego swojego stworzenia na beznadziejną śmierć? Pan Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, gdyż sprawiedliwość jest podstawą jego tronu. Warto tu podkreślić, że Stwórca nie wybacza w rozumieniu ludzkim. Nie zapomina, tak jak rozumie to cielesny człowiek. Jego miłość oparta jest na innych przymiotach w tym sprawiedliwości i mądrości. Gdyby Pan wybaczał grzechy, tak po prostu, ludzie niczego by się nie uczyli i nigdy nie staliby się doskonałymi. Z pomocą przychodzi nam fragment listu do Hebrajczyków:„A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” Heb.9:22. Czy po grzechu Adama boska sprawiedliwość nie była zaspokojona? Była. Sprawiedliwość z punktu widzenia Pana Boga była zaspokojona już w momencie wydania wyroku na Adama.

CZYM JEST OKUP?

Okup jest ceną równoważną[1], wystarczającą, złożoną za grzech Adama. Aby Adam został podniesiony z grobu, na jego miejsce musiał zostać zabity inny człowiek, który był doskonały. Jedynie doskonały mógł wykupić doskonałego, który umarł. Tylko w takim wypadku Boża sprawiedliwość mogła być zaspokojona. Potwierdza to poniższy fragment:

„Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, Bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, By mógł żyć dalej na zawsze I nie oglądał grobu” Psalm.49:8-10.

Osobą, która spełniła te wszystkie wymagania, był oczywiście Pan Jezus. To On dobrowolnie, bez przymusu i umyślnie zajął miejsce Adama w grobie. „Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom” Filip.2:7. Pan Jezus oddał swoje doskonałe ciało, swoje doskonałe człowieczeństwo, aby wykupić Adama z przekleństwa grzechu.

Ktoś mógłby zadać pytanie: dlaczego swojego życia jako okupu za Adama nie mógł złożyć któryś z Aniołów? Odpowiedzi dostarcza nam werset: „Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego” Heb.2:9. Zakon uczył prawa „oko za oko, śmierć za śmierć”. Tak więc ofiara anioła nie mogła być przez Pana Boga uznana za równą innej, niższej naturze.

ZA KOGO I NA JAKI CZAS OKUP ZOSTAŁ ZŁOŻONY?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie „za kogo” Pan Jezus złożył swoje ciało przeczytajmy kilka wersetów. „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni” 1Kor.15:22. „Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie” 1Tym.2:6. 

Okup został więc złożony za Adama, a w nim za wszystkich ludzi. Pan oddał swoje życie bezpośrednio i wyłącznie za Adama, jednak wszyscy z tego korzystamy. Ktoś znów mógłby zadać pytanie: czy wszyscy ludzie korzystają z okupu w jednakowy sposób?

KTO JAK SKORZYSTA?

W tym miejscu warto przyjrzeć się trzem grupom ludzi:

Kościół i Wielkie Grono – poświęceni w Wieku Ewangelii[2] już teraz korzystają z okupu, naśladując Pana Jezusa i idąc w jego ślady. Jest to przywilej przeznaczony jedynie tym, którzy świadomie i z rozmysłem chcą skorzystać z ofiary Pana Jezusa. W6idzimy tu zatem pierwszą, praktyczną korzyść wynikającą ze zrozumienia okupu.

Więcej o Duchowej Świątyni, czyli Kościele przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/94-swiatynia-salomona/embed/#?secret=IqYPgBlvXf

Świat – ludzie nieświadomi ofiary, którą złożył Pan Jezus lub ludzie odrzucający tę ofiarę, obecnie w żaden sposób z niej nie korzystają. Nie znaczy to jednak, że nie skorzystają z niej w przyszłości – jak uczy nas Biblia, między innymi w fragmencie, który już cytowaliśmy(1Tym.2:6), wszyscy ludzie będą mieć korzyść z okupu. W przypadku świata korzyścią tą jest wzbudzenie na Wiek Tysiąclecia.

Żydzi – na narodzie Izraelskim również spoczywało przekleństwo Adamowe, jednak na nich spoczywało dodatkowo przekleństwo – przekleństwo Zakonu. W jaki sposób Pan Jezus pomógł Żydom, aby wyzwolić ich również od tego wyroku? Z pomocą przychodzi Apostoł Paweł: „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie” Gal.3:13.

Pan Jezus musiał umrzeć tym rodzajem śmierci, aby wyzwolić Żydów z przekleństwa zakonu. Nie mógł nawet być zabity w inny sposób. Postawmy sobie zatem kolejne pytanie pomocnicze – czy obecnie, wszyscy Żydzi z tego korzystają? Nie- Żydzi, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa i nie korzystają świadomie z okupu, są dalej pod zakonem, który jest dla nich przekleństwem. 

BIBLIJNE OBRAZY NA OKUP

Piękne lekcje, obrazy w których możemy doszukiwać się podobieństw na Wiek Ewangelii są zawarte w Starym Testamencie. Niech naszym pierwszym będzie fragment: „Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu” 2Moj.12:3.Połączmy ten werset ze słowam z Ewangelii: „Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”  Jan.1:29.

Każda rodzina w Izraelu miała wybrać sobie baranka. Miał być to być baranek bez skazy, doskonały w każdym aspekcie, bez żadnej choroby. Czytamy dalej o tym, że krew tego baranka ratowała im życie, podczas gdy rodzina miała spożywać jego ciało. Czy my także wybieramy dla siebie baranka? Czy każdy z nas wie, czy wybrał już takiego baranka? Czy każdy z nas wie, w co wierzy? Biblia uczy nas, że miał być to doskonały baranek, można zatem zadać sobie pytanie: co jeśli ktoś wybrał baranka niedoskonałego, ze skazami?

Więcej o Baranku przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/107-pamiatka-smierci-pana-jezusa/embed/#?secret=wfz9eL5QMK

Ewangelia Mateusza 24:11 mówi nam o czasach ostatecznych „I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu”. Musimy badać i sprawdzać idee, nauki, poglądy, które do nas trafiają. Sprawdzajmy czy to czemu poświęcamy czas i siły jest doskonałe, abyśmy przypadkiem nie zamienili doskonałego baranka, na skażony i fałszywy substytut.

LEKCJA DLA NAS

Co daje nam poprawne i świadome rozumienie okupu? Przede wszystkim daje nam możliwość starania się o najwyższą nagrodę. Dzięki zrozumieniu dzieła Pana Jezusa na ziemi, ofiarując się Bogu na służbę, możemy korzystać z okupu już dziś. Ponadto okup, jako fundament nauk biblijnych bezpośrednio łączy się ze wszystkimi innymi naukami opisanymi w Biblii. Dzięki zrozumieniu czego dokonał Pan Jezus na ziemi, łatwiej jest nam zrozumieć inne prawdy Boże. Na przykład nie mamy problemu z wersetami mówiącymi o „piekle”. Wiemy przecież, że karą za grzech jest śmierć, a nie wieczne cierpienia. Rozumiemy też poprawnie kwestie natury Pana Jezusa, wiemy, że na ziemi był jako człowiek, taki sam jak my. Musiał być tu jako człowiek, ponieważ tylko wtedy jego ciało było równoważne Adamowi.

[1] Słowo „okup” zostało przełożone z greckiego słowa „antilytron”, które oznacza „równoważną cenę”:
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G487&t=KJV

[2] Więcej o czasie Wieku Ewangelii przeczytasz w artykule: http://www.52prawdy.pl/41-czas-laski-wiek-ewangelii/

Podziel się