„Aby służył i oddał życie swoje na okup”

Poniższy artykuł jest owocem przemyśleń związanych z najważniejszą osobą, która kiedykolwiek stąpała po ziemi, Jezusie Chrystusie, oraz ofierze, jaką złożył. Spójrzmy na ten wspaniały temat, jakim jest okup na podstawie dwóch fragmentów Pisma Świętego:

„Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.” Mar.10:45

„Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – prawdę mówię, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie” 1Tym.2:1-6-7.

Miłą rzeczą Bogu jest, abyśmy wiedli życie ciche, spokojne, w pobożności i uczciwości. Nasz Ojciec ma pragnienie, aby wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi, odwrócili się od swojego grzesznego stanu. On chce, by uświadomili sobie to, o co pytał kiedyś Piłat Pana Jezusa – czym jest Prawda. Boże „chcenie” – czyli Jego Plan, urzeczywistni się w postaci Jezusa Chrystusa. Dobrowolnie przyjął On postać sługi, stał się doskonałym człowiekiem i złożył z siebie ofiarę. Apostoł Paweł mówi, że świadczenie o Jezusie Chrystusie jako pośredniku między Bogiem, a człowiekiem było celem ustanowienia go kaznodzieją. Pojednanie to polegało na zapłaceniu równoważącej ceny za pierwszego człowieka Adama. Przez ten okup wszyscy ludzie powstaną z grobów i będą mieli możliwość zbawienia, poznania Prawdy w jedynym imieniu Jezus. Udowodnimy tę tezę w dalszej części artykułu.

Więcej na temat okupu przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/44a-wdowi-grosz-ofiara-jezusa/embed/#?secret=Q64FMhcDC5
OKUP Z PERSPEKTYWY PANA BOGA

Zacznijmy od najważniejszej osoby we wszechświecie – Boga Jahwe. To On stworzył człowieka Adama w ogrodzie Eden aby go doglądał, a także dał mu prawo- 1Mojż.2:15-17. Prawo ustanowione przez właściciela ziemi jest jednoznaczne i sprawiedliwe: „Adamie, możesz żyć na moich warunkach, natomiast jeśli ich nie dotrzymasz, stracisz prawo do życia”.

Adam zgrzeszył, wykonał czyn przeciwny woli Boga. Grzech ten nie został spowodowany zwiedzeniem go przez szatana. To Ewa została zwiedziona i popadła w grzech (1Tym.2:14), a Adam przyjął owoc z jej dłoni i podzielił jej los (do momentu złożenia okupu jego śmierć była śmiercią wieczną). Adam nie wytrwał na próbie życia i według sprawiedliwości musiał umrzeć on i całe jego potomstwo – miliardy ludzi, które żyły i żyją na ziemi.

Dlaczego człowiek przychodząc na świat ma pewność śmierci, chociaż jeszcze nie zdążył zgrzeszyć, a jedyne co zrobił to zaczął płakać po porodzie? Ponieważ jest potomkiem swojego pierwszego rodzica: „Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja” Ps.51:7. Tak samo Lewi jako potomek Abrahama, był jeszcze w jego lędźwiach, gdy dał dziesięcinę Melchisedekowi, wychodzącemu na spotkanie Abrahamowi (Rzym.5:12).

Bóg Jahwe, jako sprawiedliwy władca, jest także Bogiem miłości. Miłość tę okazał poprzez danie swojego Syna (Rzym.5:18-19,6:23). Śmierć Adama jest zapłatą wobec Boskiej sprawiedliwości. Gdyby nigdy na ziemię nie przyszedł Jezus, jak świat światem, proces byłby ciągły i nieodwracalny. Lecz Pan Bóg jest Bogiem nie tylko sprawiedliwym, ale i usprawiedliwiającym.

Więcej na temat ofiary Pana Jezusa przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/100-ofiara-uznana-przez-pana-boga/embed/#?secret=x2sUmgQjPX
OKUP Z PERSPEKTYWY JEZUSA CHRYSTUSA

Wróćmy do naszego głównego wersetu (1Tym.2:6), i do postaci najważniejszej w planie odkupienia człowieka – Jezusa Chrystusa. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi I nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu Ps.49:8-10. Wersety te uczą, że według Bożej sprawiedliwości nie ma możliwości, aby grzeszny człowiek za grzesznego człowieka – brat za brata, mógł dać okup. Aby równoważna cena była możliwa na zasadzie Bożej sprawiedliwości – musi zostać oddane doskonałe życie na korzyść Adama.

Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jako człowiek doskonały. Adam, przestępca, który został skazany nie był aniołem, ani bogiem, lecz człowiekiem o naturze mało mniejszej od istot duchowych. Okupem, czyli ceną równoważącą nie mógł być ktoś mniejszy lub większy niż przedstawiciel rodzaju ludzkiego. Nie mógł też być nim człowiek niedoskonały (Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek), lecz ktoś o stanie podobnym do Adama sprzed grzechu, to znaczy ktoś doskonały i wolny od Boskiego potępienia (posiadający prawo do życia wiecznego). Spójrzmy co mówi Pismo:

Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał!” Iz.6:8-10.

JEZUS PRZED PRZYJŚCIEM NA ZIEMIĘ BYŁ LOGOSEM

Słowa z wersetu 8 odnoszą się do Logosa, czyli Jezusa przed przyjściem na ziemię. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest to wyrwane z kontekstu, gdyż rozdział ten zaczyna się powołaniem Izajasza na proroka. Sprawdźmy więc, czy można ten fragment odnieść do Pana Jezusa. Co mówi o tym Nowy Testament? składał [ap. Paweł] świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo: Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc: Idź do ludu tego i mów: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, A ja żebym ich nie uleczył” Dz.Ap.28:23,25-27.

Jezus w swym przedludzkim stanie był Logosem, jednorodzonym synem swego Ojca. Był też pomocnikiem Jahwe w dziele stwarzania (Hebr.1:2). Jako dowód szczególnego zaufania, dane mu zostało przez Boga szczególne dzieło do wykonania: Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 1Piotr.5:6. Pan Jezus ukorzył się, przyjął naturę niższą niż miał, a za trud jakiego się podjął, został wywyższony. Charakter tego dzieła możemy dostrzec        w słowach naszego Mistrza: Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę” Mat.13:44.

PRZYSZEDŁ OD BOGA

Pan Jezus, postanowił wypełnić wolę swego Ojca. Zszedł na ziemię i swym życiem zrównoważył doskonałe, lecz zaprzepaszczone życie, które Ojciec dał Adamowi. Pan Jezus sprzedał wszystko co ma” czyli swoje życie i naturę, którą posiadał u Ojca, „kupił rolę” czyli cały świat i wszystkich ludzi, przez oddanie swojego życia. W tej roli ukryty został skarb” czyli prawdziwi Pańscy naśladowcy czczący Go w duchu i prawdzie”, 144 tysiące wiernych.

„Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię” Fil. 2:6-9.

Więcej na temat Logosa przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/102b-na-poczatku-bylo-slowo-pierwszy-byl-logos/embed/#?secret=sLJtAevEYI
LEKCJE WYNIKAJĄCE Z NAUKI O OKUPIE

Po pierwsze okup jest gwarancją powstania ludzkości od umarłych: Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie” 1Kor.15:21. Ludzkość, która powstanie z grobów będzie na próbie otrzymania życia wiecznego, podczas czasu naprawy (restytucji).

Pan Jezus, wtóry Adam (1Kor.15:45), na podstawie okupu, zajął miejsce Adama w grobie, czyli wziął na siebie jego przekleństwo. Pierwszy Adam będzie wzbudzony jako niedoskonały, jak też i rodzaj ludzki. Przekleństwo zostanie z nich zdjęte, gdy okup zostanie zastosowany, lecz nadal będą grzeszni. Dlatego też z okupu wynika piękna lekcja o restytucji, czyli oczyszczaniu ludzkich umysłów, by mogli osiągnąć życie wieczne.

Więcej na temat restytucji przeczytasz w artykułach:

https://www.52prawdy.pl/48a-czas-naprawienia-wszystkich-rzeczy-naprawienie-ludzkosci/embed/#?secret=N58BT5mrqW
https://www.52prawdy.pl/48b-czas-naprawienia-wszystkich-rzeczy-powszechne-poznanie-woli-bozej/embed/#?secret=50lDc6mf9S

Istnieje kilka korzyści wynikających ze złożenia okupu przez Pana Jezusa. Jak zawsze, najważniejszym elementem jest Boża miłość: „Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa” Dz.Ap.3:13

Pan Jezus dzięki złożeniu okupu otrzymał imię ponad wszelkie imię i władzę królewską: „Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. 1Kor.15:24; „Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię.” Filip.2:9.

Nasz Pan stając się Zbawicielem całej ludzkości w przyszłości, obecnie jest głową Kościoła: Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem” Ef.5:23.

Pan Jezus został Pośrednikiem dla świata: „Tak mówi Pan: W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci; stworzyłem cię i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów: Wyjdźcie! A do tych, którzy siedzą w ciemności: Pokażcie się! Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska.” Iz.49:8,9.

KORZYŚCI Z OKUPU WYNIKAJĄCE DLA KOŚCIOŁA

Istnieje również szereg korzyści dla Kościoła. Pierwszą z nich jest usprawiedliwienie z wiary: Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” Rzym.5:1. Okup powoduje, że Kościół Wieku Ewangelii jest obmyty, czyli uznany za sprawiedliwy na podstawie wiary w okupową śmierć Jezusa. Oczyszczenie to jest dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim przez wodę (Pismo Święte), co oznacza, że każdy kto korzysta z przykrycia grzechów, musi dbać o swoje życie i ciało, usuwać zmazy dnia codziennego, samodzielnie pilnować się: :Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem” 1Kor.5:7, oraz przez krew Jezusa, niezależne od nas, ponieważ jest to dar łaski: łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar” Ef.2:8.

Bardzo ważną lekcją jest, że mając już teraz możliwość być żywymi w oczach Bożych, musimy usilnie dbać o własne zbawienie. Każdego dnia musimy starać się między innymi oczyszczać z grzechu. Dzięki temu mamy nadzieję na życie w niebie, a dokładniej mówiąc na uczestnictwo w chwale boskiej natury: darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury” 2Piotr.1:4.

Pan Bóg opiekuje się naśladowcami Swego Jedynego Syna. Oprócz usprawiedliwienia, oraz nadziei na życie w niebie, Stwórca błogosławi nam każdego dnia, oraz posyła aniołów by nas strzegli: Czy nie są oni (aniołowie) wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?” Hebr.1:14.

Więcej na wyborze Kościoła przeczytasz w artykule:

https://www.52prawdy.pl/94-swiatynia-salomona/embed/#?secret=JnfMZjYm8U

Tak więc dziękujmy Bogu za wspaniały dar życia w Jezusie Chrystusie oraz możliwość stania się uczestnikami Jego wspaniałego planu.

Podziel się