Brexit, Unia Europejska i Biblia

Wieża Babel

Wieża Babel

Na początku historii człowieka, dokonano próby ujednolicenia ludzkości. Po potopie, ludzie zorganizowali się, aby zbudować wieżę, jako centrum dla globalnej społeczności: …Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi! – 1 Mojż. 11:4. Budowniczy bardziej chcieli wypracować sobie tożsamość niż być posłusznymi Bogu i wypełniać Jego polecenie, aby rozradzać się, rozmnażać i napełniać ziemię (1 Mojż. 9:1). Chcieli utworzyć jeden rząd, który miałby panować nad wszystkim. Jednak Bóg pomieszał ich języki, żeby nie mogli zrozumieć siebie nawzajem i aby ostatecznie rozproszyli się po ziemi. Poróżniły ich interesy, następnie rozwinęły się unikalne zwyczaje, kolor skóry zmienił się poprzez koncentrację genetyczną. Nastąpiło zróżnicowanie kultur.

Dziesiąty rozdział 1 księgi Mojżeszowej obejmuje tzw. „Tablicę Narodów”, czyli spis 70-ciu narodów, migrujących grup językowych, które miały napełnić ziemię, nie mogących się ze sobą komunikować. Odkrycia archeologiczne potwierdzają podstawowe dane, identyfikujące główne grupy ludzi wchodzące w jej skład, choć znaczenie niektórych opisów jest niejasne lub zatarło się w czasie. Wiele organizacji wykonuje pracę polegającą na dokumentowaniu języków świata. Przykładem są tutaj organizacje misyjne takie jak Summer Institute of Linguistics (SIL International), zainteresowane tłumaczeniem Biblii. Najbardziej rozbudowany katalog języków znajduje się w publikacji zatytułowanej Ethnologue (publ. SIL). Wydanie z 2009 roku zawiera szczegółowy wykaz 6,909 odrębnych języków.

Amerykańskie Stowarzyszenie Lingwistyczne (LSA) stoi na stanowisku, że większość języków należy do rodziny, grupy języków powiązanych ze sobą. Spośród 6,909 języków, tylko 230 funkcjonuje w Europie, podczas gdy w Azji funkcjonuje aż 2197. Według Ethnologue, istnieje około 136 różnych rodzin językowych. Poza głównymi językami – angielskim, mandaryńskim, hiszpańskim i kilkoma innymi, ogromna liczba innych języków należy do wielu odrębnych rodzin. Według LSA, wiele języków na świecie zanika.

Apostoł Paweł wskazuje, że rozproszenie ludzkości spod Wieży Babel miało swój cel: Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania – Dzieje Ap. 17:26.

Podział populacji był przydatny przez ostatnie 4000 lat. Narody strzegły swej odrębności etnicznej. Bariery językowe powodowały, że ludzie trzymali się blisko tych, którzy byli do nich podobni. Wraz z pojawieniem się masowej komunikacji, granice zaczęły zanikać, a w ciągu ostatnich dwóch stuleci liczne bariery zostały usunięte. Prorok Sofoniasz zapowiedział nadejście tych czasów: …Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa… – Sof. 3:8.

W tym proroctwie Sofoniasz mówi, że to zgromadzenie narodów poprzedzi problemy, które doprowadzą do upadku rządów. Zostaną one zastąpione władzą ustanowioną przez Jahwe za pośrednictwem Chrystusa i Jego Kościoła. Zamieszanie, które istnieje od czasów Wieży Babel, przeminie. Próby ustanowienia jednolitego społeczeństwa zostaną zastąpione przez rozwiązania globalne, które tym razem będą korzystne dla wszystkich.

Niezależnie od tego, czy zapis Sof. 3:9 będziemy chcieli rozumieć dosłownie, czy symbolicznie, a może na oba sposoby jednocześnie, Jahwe zapowiedział, że w Jego Królestwie wszyscy nauczą się nowego języka: Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie. Głoszone wówczas przesłanie o Bożej łasce i prawdzie będzie czyste. Przyniesie to obfite błogosławieństwo wszystkim, którzy ją otrzymają. Pamiętając o tym, oczekujmy wspólnie na ten dzień prawdziwego zjednoczenia!

Podziel się